החלק הראשון
 
החלק הראשון - פרק נ'
[האיגרת אל התלמיד]
פתיחה
פרק א'
פרק ב'
פרק ג'
פרק ד'
פרק ה'
פרק ו'
פרק ז'
פרק ח'
פרק ט'
פרק י'
פרק י"א
פרק י"ב
פרק י"ג
פרק י"ד
פרק ט"ו
פרק ט"ז
פרק י"ז
פרק י"ח
פרק י"ט
פרק כ'
פרק כ"א
פרק כ"ב
פרק כ"ג
פרק כ"ד
פרק כ"ה
פרק כ"ו
פרק כ"ז
פרק כ"ח
פרק כ"ט
פרק ל'
פרק ל"א
פרק ל"ב
פרק ל"ג
פרק ל"ד
פרק ל"ה
פרק ל"ו
פרק ל"ז
פרק ל"ח
פרק ל"ט
פרק מ'
פרק מ"א
פרק מ"ב
פרק מ"ג
פרק מ"ד
פרק מ"ה
פרק מ"ו
פרק מ"ז
פרק מ"ח
פרק מ"ט
פרק נ'
פרק נ"א
פרק נ"ב
פרק נ"ג
פרק נ"ד
פרק נ"ה
פרק נ"ו
פרק נ"ז
פרק נ"ח
פרק נ"ט
פרק ס'
פרק ס"א
פרק ס"ב
פרק ס"ג
פרק ס"ד
פרק ס"ה
פרק ס"ו
פרק ס"ז
פרק ס"ח
פרק ס"ט
פרק ע'
פרק ע"א
פרק ע"ב
פרק ע"ג
פרק ע"ד
פרק ע"ה
פרק ע"ו
דע, המעיין בספרי זה, שהאמונה (אעתקאד)1 אינה העניין הנאמר אלא העניין המצטייר2 בנפש כאשר מקבלים-כאמת3 שהוא כך כפי שהצטייר3.
אם אתה מאלה המסתפקים בכך שהם מוסרים בדבריהם את הדעות הנכונות או הנחשבות בעיניך לנכונות מבלי שתצייר4 לך אותן ותאמין בהן, לא כל שכן שתבקש לגביהן ודאות - הרי זה קל מאוד, כפי שאתה מוצא רבים מן הטיפשים היודעים בעל-פה עיקרי-אמונה אשר אין הם מציירים5 להם משמעות5 כלל.
אבל אם אתה מאלה אשר חשקה נפשם להתעלות לדרגה נעלה זו, דרגת העיון, ולדעת-בוודאות שהאל אחד אחדות אמיתית, כך שלא נמצאת לו מורכבות כלל ולא שיעור חלוקה בשום אופן מן האופנים6 - אזי דע לך כי אין לו יתעלה תואר עצמוּת7 כלל ולא בשום אופן מן האופנים8; וכי כשם שנמנע שיהיה גוף כך נמנע שיהיה בעל תואר עצמוּת. מי שמאמין שהוא אחד בעל מספר תארים - אומר במבטא פיו שהוא אחד ומאמין במחשבתו9 שהוא רבים10. זה דומה לדברי הנוצרים: "הוא אחד, אבל הוא שלושה והשלושה הם אחד"11. כן דברי האומר "הוא אחד, אבל בעל תארים רבים, והוא ותאריו אחד, תוך סילוק הגשמות ואמונה בפשטותו הגמורה", כאילו מטרתנו וחקירתנו כיצד נאמר ולא כיצד נאמין. אך אין אמונה אלא אחרי ציור12 כי האמונה היא לקבל-כאמיתי13 את מה שהצטייר13 שהוא מחוץ לדעת14, לפי מה שהצטייר בדעת15. אם יחד עם אמונה זו, הושג שאין משהו שונה מאמונה זאת אפשרי כלל, ולא נמצא בדעת15 מקום לדחות אמונה זאת ואין להעלות על הדעת אפשרות של דבר שונה ממנה - זאת היא ודאות16.
כאשר תפשוט מעליך את התאוות והמנהגים17 ותהיה בעל הבנה ותתבונן במה שאגיד בפרקים הבאים על שלילת התארים - תהיה לך בהכרח ודאות בעניין זה, אזי תהיה מאלה המציירים לעצמם18 את יִחוד השם ולא מאלה האומרים אותו בפיהם מבלי לציירו לעצמם19, שהללו בבחינת מי שנאמר עליהם: קרוב אתה בפיהם ורחוק מכִליותיהם (ירמיה י"ב, 2)19. אלא צריך אדם להיות בבחינת מי שמציירים להם את האמת ומשיגים אותה, אף אם אין הם מבטאים אותה, כמו שנצטוו אנשי המעלה ונאמר להם: אִמרו בלבבכם על משכבכם ודֹמו סלה (תהלים ד', 5)20.


המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב