החלק השני
 
החלק השני - פרק ב'
הגוף החמישי הזה1, שהוא הגלגל, חייב להיות או מתהווה וכלה והתנועה גם כן מתהווה וכלה, או שאינו מתהווה וכלה כפי שטוען היריב2. אם הגלגל מתהווה וכלה, המביאו לידי מציאות אחר ההֶעְדֵּר הוא האלוה יתגדל שמו. זה מושׂכל ראשון3, כי כל מה שנמצא לאחר ההֶעְדֵּר יש לו בהכרח מי שמביאו לידי מציאות. אי-אפשר שיביא את עצמו לידי מציאות4. אם הגלגל הזה נע מעולם וינוע לעולם כך בתנועה מתמדת ונצחית, מתחייב על-פי ההנחות שקדמו שיהיה מי שמניע אותו בתנועה נצחית זאת לא גוף ולא כוח בגוף. וזה הוא האלוה יתגדל שמו. התברר לך אפוא שעל מציאותו של האל יתעלה - והוא מחויב- המציאות אשר אין סיבה לו ואין אפשרות למציאותו מבחינת עצמוּתו5 - מורות הוכחות מופתיות חותכות ודאיות, בין אם העולם מחודש לאחר הֶעְדֵּר בין אם אינו מחודש לאחר הֶעְדֵּר6. כן מורות הוכחות מופתיות שהוא אחד ואינו גוף כפי שהקדמנו7. כי ההוכחה המופתית שהוא אחד ושאין הוא גוף היא אכן אמיתית, בין אם העולם מחודש לאחר הֶעְדֵּר, בין אם אין הוא כזה, כפי שהסברנו בדרך השלישית מן הדרכים הפילוסופיות, וכפי שביארנו את שלילת הגשמות והוכחת הייחוד בדרכים פילוסופיות7.
טוב בעינַי שאשלים את דעותיהם של הפילוסופים ואבהיר את ראיותיהם למציאות השׂכלים הנבדלים8 ואבאר שזה תואם את עיקרי תורתנו. כוונתי למציאות המלאכים. אני אשלים עניין זה. אחרי-כן אחזור למה שהבטחתי, כלומר הבאת ראיות לחידוש העולם. כי ראיותינו הגדולות ביותר לכך אינן אפשריות ואינן מתבארות9 אלא לאחר שיודעים את מציאות השׂכלים הנבדלים. אך כיצד אביא ראיות למציאותם, שעה שחייבים10 לפני כל זאת להקדים הקדמה שהיא נר המאיר את נסתרות הספר הזה בכללותו, הפרקים הקודמים והבאים. והיא הקדמה זאת:
הקדמה
דע שבספרי זה לא היתה כוונתי לחבר דבר בפיסיקה או לסכם את ענייני חוכמת האלוהות11 על-פי כמה שיטות או להוכיח הוכחה מופתית את מה שהוכח בה הוכחה מופתית. כן לא היתה כוונתי בו לסכם, או לתאר בקצרה, את תכונת12 הגלגלים; גם לא לספר מה מספרם. שהרי הספרים שחוברו על כל זאת מספיקים. ואם אין הם מספיקים למטרה מן המטרות, אין מה שאני אומר בעניין זה טוב יותר מכל מה שנאמר13. אלא מטרת הספר הזה היא רק מה שאמרתי לך בראשיתו, כלומר, להסביר קשיים בתורה, ולהראות את המשמעויות האמיתיות של הנסתרות הגנוזות בה שהן נשׂגבות מבינת ההמון. לפיכך, כאשר תראה שאני דן בהוכחה לקיום השׂכלים הנבדלים ובמספרם או במספר הגלגלים ובסיבות לתנועותיהם או במשמעות האמיתית של החומר והצורה או במשמעות השפע האלוהי וכיוצא באלה העניינים - אל תחשוב, ואל יעלה על דעתך, שמטרתי היתה רק לאמת אותו עניין פילוסופי - שהרי עניינים אלה נידונו בספרים רבים, ואמיתות רובם הוּכחה הוֹכחה מופתית - אלא מטרתי לציין דברים שעם הבנתם מתבארת אחת מקושיות התורה, ונפתרים סיבוכים רבים עם ידיעת אותו עניין שאני מסכם אותו14.
יודע אתה מן הפתיחה לספרי זה15, שצירו סובב על הבהרת מה שניתן להבינו ממעשֹה בראשית ומעשֹה מרכבה וביאור קושיות בנבואה ובהכרת האלוה16. לכן, כל פרק שבו תמצאני עוסק בביאור דברים שכבר הוכחו הוכחה מופתית בפיסיקה או דבר שהוכח הוכחה מופתית במטפיסיקה או שהתבאר שהוא הדבר שראוי ביותר להאמין בו, או דבר הקשור במה שהתבאר במתמטיקה - דע שהוא בהכרח מפתח להבנת דבר מספרי הנבואה, כלומר ממשליהם וסודותיהם. ולשם כך הזכרתי, ביארתי והבהרתי אותו בגלל מה שהוא מלמד אותנו מידיעת מעשֹה מרכבה או מעשֹה בראשית או ביאור עיקרון במשמעות הנבואה או באמונה בדעה אמיתית מאמונות התורה.
לאחר שהקדמתי הקדמה זאת אחזור להשלים מה שהתחלנו בו.

המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב