החלק השני
 
החלק השני - פרק ה'
הגלגלים חיים ובעלי שׂכל1 - כוונתי: משׂיגים - זאת אמת ודאית גם מצד התורה. אין הם גופים דוממים כאש וכארץ כפי שחשבו הבורים. אלא הם - כפי שאמרו הפילוסופים - בעלי-חיים המצייתים לריבונם, משבחים אותו ומפארים אותו שבח מופלג ופיאור מופלג. הוא אומר: השמים מספרים כבוד אל [ומעשה ידיו מגיד הרקיע] (תהלים י"ט, 2). מה רחוק מציור האמת2 מי שחושב שזה "לשון מצב"3! כי השׂפה העברית אינה נוקטת לשון "הגדה"4 ו"סיפור"5 ביחד אלא כלפי בעל שׂכל6. הראיה הברורה שהוא מתאר את מצבם בעצמם, כלומר את מצב הגלגלים, ולא את הלקח שלומדים האנשים מהם7 - היא מה שהוא אומר: אין אֹמֶר ואין דברים בלי נשמע קולם (תהלים י"ט, 4). הרי שהבהיר ואמר במפורש שהוא מתאר את עצמוּתם שהם משבחים את האל ומספרים את נפלאותיו בלי דיבור שפתיים ולשון. והוא הנכון, כי המשבח בדיבור רק מספר את אשר צייר8. וציור זה עצמו הוא השבח האמיתי, ואילו הביטוי (במלים) אינו אלא כדי ללמד את הזולת, או כדי שיבהיר שהוא עצמו הבין9. הוא אמר: אִמרו בלבבכם על משכבכם ודֹמו סלה (תהלים ד', 5), כפי שהסברנו10. וזאת היא ראיה מן התורה שלא יכחיש אותה אלא בור או מתעקש.
לא נראה לי שדעת החכמים בעניין זה צריכה ביאור או ראָיה. התבונן בסדר שקבעו בברכת הירח11, ומה שנִשנה בתפילות12, ואת נוסחי המדרשות על דברו וצבא השמים לך משתחוִים (נחמיה ט', 6)13 ועל דברו ברָן יחד כוכבי בֹקר ויריעו כל בני אלהים (איוב ל"ח, 7)14. וכן הרבה בדברי החכמים.
בבראשית רבה15 אמרו על דברו יתעלה: והארץ היתה תֹהו ובֹהו (בראשית א', 2) לאמור: תוהא ובוהא, דהיינו היא, כלומר הארץ, זועקת ורוגשת מפני רוע גורלה16. אמרה אני והן נבראו כאחת, כלומר הארץ והשמים, העליונים חיים והתחתונים מתים - הרי שגם הם אמרו מפורשות שהשמים הם גופים חיים, ולא גופים דוממים כמו היסודות. התברר לך אפוא שגם מה שאמר אריסטו שהגלגל משׂיג ומצייר8 מתאים לדברי נביאינו ונושאי תורתנו והם החכמים ז"ל17.
ודע18 שכּל הפילוסופים מסכימים פה אחד שהנהגת העולם השפל הזה תשלם בכוחות השופעים עליו מן הגלגל, כפי שציינו19, ושהגלגלים משׂיגים את מה שהם מנהיגים, ויודעים אותו. גם זאת קובעת התורה במפורש ואומרת: [ופן תשֹא עיניך השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, כל צבא השמים, ונִדחת והשתחוִית להם ועבדתם;] אשר חלק ה' אלהיך אֹתם לכל העמים (דברים ד', 19); דהיינו, שהוא עשה אותם אמצעי להנהגת הברואים, לא שיַעבדו אותם20. ואמר כדי להבהיר זאת: [ויעשֹ אלהים את שני המאֹרֹת הגדֹלים, את המאור הגדֹל לממשלת היום ואת המאור הקטֹן לממשלת הלילה ואת הכוכבים. וַיִּתן אֹתם אלהים ברקיע השמים להאיר על הארץ] ולמשֹל ביום ובלילה ולהבדיל [בין האור ובין החֹשך. וירא אלהים כי טוב] (בראשית א, 16-18), ומשמעות המשילה היא שליטה על-ידי הנהגה. זה הוא עניין נוסף על עניין האור והחושך שהוא העילה הקרובה של ההתהוות והכליון21, כי עניין האור והחושך הוא שנאמר עליו: ולהבדיל בין האור ובין החושך. אי-אפשר שמי שמנהיג דבר-מה לא ידע את הדבר הזה אשר הוא מנהיג אותו, כאשר יודעים על מה המשמעות האמיתית של "הנהגה" מוסבת כאן. עוד נרחיב את הדיבור בעניין זה במקום אחר.


המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב