החלק השני
 
החלק השני - פרק ט'
כבר הבהרנו לך1 שמספר הגלגלים לא התברר אל-נכון בימי אריסטו, וכי אלה אשר בזמננו מנו תשעה גלגלים, מנו כדור2 אחד המכיל מספר גלגלים, כפי שברור למעיין בחוכמת התכונה3. לכן גם אל תחשוב למגונה את דבריו של אחד החכמים ז"ל4: שני רקיעים הם שנאמר: "הן לה' אלהיך השמים ושמי השמים" (דברים י', 14), כי מי שאמר דברים אלה מנה את כדור2 הכוכבים כולם בתור כדור אחד, כלומר את הגלגלים שיש בהם כוכבים, ומנה בתור כדור שני את הגלגל המקיף5, אשר אין בו כוכב. לכן הוא אומר: שני רקיעים הם6.
אקדים לך הקדמה הנצרכת לעניין אשר אני מתכוון אליו בפרק זה, והיא זאת: דע שקדמוני המתמטיקאים חלוקים האם גלגלי נוגה וכוכב-חמה הם מעל לשמש או מתחת לשמש. כי אין הוכחה מופתית שתורה לנו על דרגתם של שני כדורים אלה. שיטתם של הקדומים יותר כולם היתה ששני הכדורים של נוגה ושל כוכב-חמה הם מעל לשמש. דע זאת והבן מאוד! לאחר-מכן בא פטוֹלמאיוס7 והעדיף (את הדעה) ששניהם מתחת. הוא אמר שמתאים יותר לעניין הטבעי8 שיהיה השמש באמצע, שלושה כוכבים מעליו ושלושה תחתיו. אחרי-כן באו אנשים מאוחרים יותר בספרד, אשר היו בקיאים מאוד במתמטיקה והבהירו, על-פי הנחותיו של פטולמאיוס, שנוגה וכוכב-חמה הם מעל לשמש. אבן אפלח איש סביליה9 - אשר את בנו פגשתי - חיבר על זאת ספר מפורסם.
לאחר-מכן עיין בעניין זה הפילוסוף המלומד אבו בכר אבן אלצאיג [אבן באג'ה]10; אשר למדתי בהדרכתו11 של אחד מתלמידיו, והראה אופני הבאת ראיות, אשר רשמנום מפיו, שלפיהם לא סביר שיהיו נוגה וכוכב-חמה מעל לשמש. אבל מה שהזכיר אבו בכר [אבן באג'ה] מראה [רק] שהדבר אינו סביר. אין זאת ראיה שהדבר נמנע.
בסיכומו של דבר, בין אם הדבר כך או כך, הראשונים כולם היו מסדרים את נוגה ואת כוכב-חמה מעל לשמש ולכן היו מונים חמישה כדורים: כדור הירח הקרוב אלינו בלי ספק, כדור השמש שהוא בהכרח מעליו, כדור חמשת כוכבי-הלכת, כדור כוכבי-השבת, והגלגל המקיף את הכול אשר אין בו כוכב. כך מספר הכדורים הצורניים, כלומר, כדורי הצורות, שיש בהם כוכבים - כי הראשונים היו קוראים לכוכבים "צורות", כמפורסם בספריהם - יהיה אפוא ארבעה12: כדור כוכבי-השבת, כדור כוכבי-הלכת, כדור השמש וכדור הירח. בעינַי המספר הזה הוא עיקר חשוב מאוד לעניין שעלה בדעתי ולא ראיתיו מפורש אצל אף אחד מן הפילוסופים. אלא שמצאתי בדברי הפילוסופים ובדברי החכמים מה שעוררני עליו; והנה אני אציין לך אותו בפרק זה13 ואבהיר לך את משמעותו.


המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב