החלק השני
 
החלק השני - פרק ט"ז
בפרק זה אבהיר לך מה אני מאמין בשאלה זאת. אחרי-כן אביא ראיות למה שאנו מבקשים. אומַר אפוא שאין אני מרוצה מן הראיות שמביאים אלה מן ה"מדברים"1 הטוענים שהוכיחו את חידוש העולם הוכחה מופתית. לא אַטעה את עצמי לכנות את דרכי ההטעאות בשם "הוכחות מופתיות". אדם הטוען שהוכיח בעיה כלשהי בהטעאות - אינו מחזק, לדעתי, את קבלת אותו מבוקש כאמיתי, אלא מחליש אותו, ופותח פתח לערעור עליו2. כי כאשר מתברר שאותן ראיות פסולות, נחלשת הנפש מלקבל כאמיתי את הדבר שלמענו הובאו הראיות. מוטב שעניין אשר אין לו הוכחה מופתית יישאר מבוקש גרידא או שיקבלו לגביו את אחת משתי העמדות המנוגדות.
כבר ציינתי לך את דרכיהם של ה"מדברים" להוכיח את חידוש העולם והעמדתי אותך על המקומות שבהם ניתן לערער עליהן3. כמו כן, כל הראיות לקדמות העולם שציינו אריסטו וההולכים בעקבותיו אינן מהוות, לדעתי, הוכחה מופתית חותכת, אלא טענות שיש לגביהן ספקות גדולים כאשר תשמע4.
לכן מה שאני מבקש הוא להבהיר שהיות העולם מחודש כדעת תורתנו - כמו שהבהרתי - אינו מן הנמנע, ושלכל אותן ראיות פילוסופיות שמהן נדמה שאין הדבר כפי שציינו, יש היבט המעקר אותן ופוסל את הבאתן כראיות נגדנו. מכיוון שזה ברור לי, ומכיוון ששאלה זאת - האם העולם קדום או מחודש - פתוחה5, היא מקובלת עלי מצד הנבואה המבהירה דברים שאין בכוח העיון להגיע אליהם6. כפי שנבהיר, הנבואה אינה כוזבת אפילו לדעת מי שמאמין בקדמות7.
לאחר שאבהיר שטענתנו אפשרית, אתחיל להראות את עדיפותה על זולתה גם בראיה עיונית. אני מתכוון לעדיפות דעת החידוש על דעת הקדמות. גם אבהיר שכשם שמתחייב לנו אבסורד8 כלשהו מחמת האמונה בחידוש - מתחייב אבסורד חמור ממנו מן האמונה בקדמות9. הנה מתחיל אני להמציא דרך המעקרת את ראיותיהם של כל מי שמביאים ראיות לקדמות העולם10.

המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב