החלק השני
 
החלק השני - פרק כ"ג
דע שבהשוואה בין הספקות המתחייבים מדעה כלשהי ובין הספקות המתחייבים מֵהֶפְכָּהּ, והעדפת הדעה שיש לגביה פחות ספקות, אין להביא בחשבון את ריבוי מספר הספקות, אלא את חומרת האבסורד שבהם1 ואת היות המציאות שונה מהם. יש שספק אחד הוא חמור יותר מאלף ספקות אחרים.
השוואה זו תצלח רק בידי מי ששני ההפכים שווים בעיניו. מי שמעדיף דעה אחת, אם בגלל חינוך, אם בגלל תועלת כלשהי, הוא עיוור מֵרְאוֹת את האמת. שכן כלפי דבר שהוכח הוכחה מופתית לא יוכל אדם בעל פנייה כיתתית להתעקש. אבל כלפי דברים כגון אלה אפשר להתעקש הרבה. אבל יש באפשרותך, אם תרצה להשתחרר מן הפנייה הכיתתית, לנטוש את מה שהורגלת אליו ולסמוך על עיון גרידא, ולהעדיף את הראוי להעדפה2.
אולם לשם כך תצטרך למספר תנאים3. ראשית: שתדע את מידת טוב דעתך4 ואת שלמות טבעך-מלידה. דבר זה יתברר לך שעה שתתאמן בכל הלימודים המתמטיים ותשיג את חוקי תורת ההיגיון. התנאי השני: ידיעת הפיסיקה לעומקה עד שתדע את הספקות באשר לאמיתותיה5. התנאי השלישי: מידותיך. כי כאשר אדם מוצא את נפשו נוטה אל התאוות וההנאות או מעדיף רוגז וכעס, ולתת מוצא לכוח הרוגז ולשלח את רסנו - ואין הבדל בעיני אם זאת מידה טבעית או נרכשת - הוא תמיד יטעה וייכשל בכל אשר ילך, מכיוון שהוא יבקש דעות שתסייענה לו למה שטבעו נוטה אליו.
העירותי לך על כך רק כדי שלא תתפתה. כי מישהו עשׂוי לעורר בלבך דמיון-שווא ביום מן הימים על-ידי ספק שיטיל בחידוש העולם ואתה תמהר לתת שירמה אותך. כי דעה זאת טומנת בחובה הריסת הבסיס שעליו עומדת התורה ופגיעה באלוה. לכן התייחס תמיד בחשד אל דעתך6 בעניין זה, וקבל את דבריהם של שני הנביאים אשר הם עמוד התווך של תקינות מציאותו של המין האנושי באמונותיו והתאגדויותיו7, ואל תסור מדעת חידוש העולם אלא על סמך הוכחה מופתית - וכזאת אינה מצויה בטבע8.
וגם אל יבקר אותי המעיין בספר זה על שאמרתי דברים רטוריים9 אלה כדי לתמוך בהם את הדגילה בחידוש העולם. שהרי ראש הפילוסופים, אריסטו, אמר בחשובים שבספריו דברים רטוריים9 כסיוע לדעתו בדבר קדמות העולם. על כגון זה ייאמר באמת לא תהא תורה שלמה שלנו כשֹיחה בטלה שלהם?10 אם הוא תומך את דעתו בהבלי הצאביה11, איך לא נתמוך אותה12 אנו בדברי משה ואברהם ובכל הנובע מכך.
הבטחתי לך פרק שבו אציין את הספקות הגדולים העולים למי שסובר שהאדם יודע את סדר תנועותיהם של הגלגלים ושהם דברים טבעיים הנוהגים על דרך החיוב, בעלי סדר וארגון קבועים. הנה אבהיר לך זאת.

המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב