החלק השני
 
החלק השני - פרק כ"ו
ראיתי דברים של ר' אליעזר הגדול בפרקים המפורסמים, הידועים כפרקי ר' אליעזר, שלא ראיתי מעולם תמוהים1 מהם בדברי אף אחד מן ההולכים בעקבות תורת משה רבנו; כי הוא אמר דברים שאתה מוזמן לשמעם כלשונם. הוא אמר2: שמים מאי זה מקום נבראו? - מאור לבושו לקח ונטה כשֹמלה והיו נמתחין והולכין שנאמר: עֹטה אור כשֹלמה נוטה שמים כיריעה (תהלים ק"ד, 2). הארץ מאי זה מקום נבראת? - משלג שתחת כסא כבודו לקח וזרק שנאמר: כי לשלג יאמר הֱוֵא ארץ (איוב ל"ז, 6). אלה הדברים האמורים שם כלשונם. לו אך ידעתי מה האמין חכם זה! האם האמין שלא ייתכן שדבר יבוא לידי מציאות מלא-דבר ושהכרחי חומר שממנו יתהווה הדבר, ולכן שאל על השמים והארץ מהיכן נבראו? אם כך מה הועילה תשובתו? שהרי מתחייב שייאמר לו: ואור לבושו מהיכן נברא? ושלג שתחת כסא הכבוד מהיכן נברא? וכסא הכבוד עצמו מהיכן נברא? שהרי אם הוא מתכוון באור לבושו לדבר לא-נברא וכן כסא הכבוד לא-נברא, הרי זה מגונה מאוד, שאם כך הודה בקדמות העולם, אף כי על-פי דעת אפלטון3. אשר להיות כסא הכבוד מן הנבראים, החכמים אומרים זאת מפורשות - אמנם בצורה מופלאה. הם אמרו שהוא נברא לפני בריאת העולם4. אבל בכתבי הקודש לא נזכרת בריאה כלל, אלא דברי דוד: ה' בשמים הכין כסאו (תהלים ק"ג, 19). ואלה דברים העשׂויים מאוד להתפרש לא כפשוטם5. אבל קיומו לעד כתוב במפורש: אתה ה' לעולם תשב, כִּסְאֲך לדור ודור (איכה ה', 19). אך אם האמין ר' אליעזר בקדמות הכסא, אזי (הכיסא) תואר לאל, ולא גוף נברא. כיצד אפוא ייתכן שדבר-מה יתהווה מתואר? הדבר המופלא ביותר הוא דברו אור לבושו. ובכלל אלה דיבורים המשבשים מאוד מאוד את אמונתו של בעל-דת6 מלומד, ולא מצאתי להם פירוש5 משכנע. ציינתי לך את זה רק כדי שלא תטעה בו.
אך על-כל-פנים הועיל לנו (ר' אליעזר הגדול) בדבריו תועלת גדולה שאמר מפורשות שחומר השמים אינו חומר הארץ ושהם שני חומרים הנבדלים זה מזה מאוד7. האחד מיוחס אליו יתעלה בשל רוממותו ומעלתו, והוא מאור לבושו, והחומר השני רחוק מאורו יתעלה וזוהרו, והוא החומר השָפָל8 ואמר שהוא משלג שתחת כסא הכבוד. זה הביא אותי לפרש9 את דברי התורה: ותחת רגליו כמעשֹה לבנת הספיר (שמות כ"ד, 10) שהם השׂיגו במראה הנבואה הזה את מהותו האמיתית של החומר הראשון השפל; כי אונקלוס הסביר רגליו כמתייחס לכסא10, כפי שהבהרתי לך11. זה אומר במפורש שאותו לבן אשר תחת הכסא הוא החומר של הארץ. ר' אליעזר חזר על עניין זה עצמו מפורשות שיש שני חומרים, עליון ושפל, ואין חומר אחד לכול. זה סוד גדול. אל תזלזל במה שגדולי חכמי ישֹראל אמרו על זאת מפורשות. כי הוא סוד מסודות המציאות וסתר מסתרי תורה. בבראשית רבה12 אמרו: ר' אליעזר אומר כל מה שיש בשמים בריאתו מן השמים וכל מה שיש בארץ בריאתו מן הארץ. התבונן אפוא כיצד אמר לך החכם הזה במפורש שהחומר של כל מה שבארץ הוא חומר אחד משותף, כלומר (של) כל מה שתחת גלגל הירח, והחומר של כל השמים ומה שבתוכם הוא חומר אחר אשר אינו זה. והוא הבהיר בפרקיו דיוק נוסף זה, כלומר, רוממות החומר ההוא וקרבתו אליו וחסרון החומר הזה וגם מוגבלות מקומו. דע זאת אפוא.


המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב