החלק השני
 
החלק השני - פרק כ"ז
כבר הבהרתי לך כי האמונה בחידוש העולם היא בהכרח יסוד התורה כולה1. אבל ש(העולם) יכלה אחר שנוצר ונתהווה - אין זה, לשיטתנו, יסוד-תורה2 כלל. שום דבר מאמונותינו לא ייפגם אם נאמין ש(העולם) יתמיד להתקיים. שמא תאמר: "האם לא הוכח הוכחה מופתית שכּל מתהווה כלה? ואם העולם נתהווה הרי הוא יכלה"3. אזי דע לך שאין זה מחייב אותנו, כי אנו לא טענּו שהוא התהווה כמשפט התהוות הדברים הטבעיים הצמודים לסדר טבעי. כי מה שמתהווה במהלך הטבעי חייב בהכרח לכלות במהלך הטבעי, מכיוון שכשם שטבעו הצריך שלא יימצא כך ואחרי-כן יהיה כך, כן מצריך (טבעו) בהכרח שלא יימצא כך לעולם, שהרי כבר התאמת שהוויה זאת אינה מחויבת תמיד לפי טבעה. אבל על-פי טענתנו התורתית שהדברים באים לידי מציאות ונשמדים לא מצד החיוב4 אלא לפי רצונו יתעלה, על-פי דעה זאת אין מתחייב לנו (להסיק), שכאשר הוא יתעלה מביא לידי מציאות דבר שלא היה נמצא, מוכרח אותו נמצא לכלות. אלא העניין תלוי ברצונו. אם הוא חָפֵץ הוא מכלה אותו, ואם הוא חפץ יקיים אותו, או5 כפי שמצריכה חוכמתו. לכן אפשר שיקיים אותו לנצח נצחים ויגרום לו להתמיד כמו שהוא יתעלה מתמיד.
אתה יודע כבר6 כי על כסא הכבוד, אשר החכמים אמרו במפורש שהוא נברא, הם לא אמרו מעולם שייעדר. לא נשמע מעולם בדברי נביא או חכם שכסא הכבוד יכלה או ייעדר. יתר על כן, הכתוב קובע שיהיה לנצח7. כן נפשות המעולים, כי לדעתנו נבראות הן ולא תכלינה לנצח8. לפי כמה דעות של הנוהים אחר פשטי המדרשות גם גופותיהם תתענגנה תמיד לנצח נצחים, כפי שמאמינים מי שאמונתם על אודות גן-עדן מפורסמת9.
בסיכומו של דבר העיון מחייב שכליון העולם אינו מתחייב בהכרח, ולא נשאר אלא ההיבט של הודעת הנביאים והחכמים, האם היתה הודעה שהעולם הזה יכלה בהכרח או לא. שכן רוב המונינו מאמינים שהיתה הודעה על זאת, ושהעולם הזה כולו סופו שיכלה. ואני עתיד להבהיר לך10 שהדבר אינו כך, אלא כתובים רבים קובעים שהעולם הזה יהיה לנצח11, וברור מאוד שכּל פשט שעל-פיו נראה שהעולם עתיד לכלות הוא משל, כפי שאני עתיד להבהיר. אם אחד הפשטנים ימאן לקבל זאת ויאמר שמוכרחים להאמין שיכלה, אין להקפיד עמו, אלא שצריכים להודיעו שכליון העולם אינו הכרחי מצד היותו מחודש, אלא הוא מאמין כך מכיוון שלטענתו הוא מקבל כאמת את הנמסר במשל הזה אשר הוא הבינו כפשוטו. אין בזאת פגיעה בתורה בשום פנים.

המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב