החלק השני
 
החלק השני - פרק ל"ד
כתוב זה המופיע בתורה - והוא דברו הנה אנכי שֹלח מלאך לפניך [לשמָרך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכִנֹתי. הִשמר מפניו ושמע בקֹלו, אל תמר בו, כי לא ישֹא לפִשעכם, כי שמי בקִרבו] (שמות כ"ג, 20-21) - משמעותו היא אשר התבררה במשנה תורה1 שהאל אמר למשה במעמד הר סיני: נביא אקים להם [מקרב אחיהם כמוך, ונתתי דברי בפיו ודִבר אליהם את כל אשר אֲצַוֶּנוּ] (דברים י"ח, 18)2. הראיה לכך היא מה שאמר על אודות מלאך זה: הִשמר מפניו ושמע בקֹלו וגו' (שמות כ"ג, 21).
אין ספק שצוואה זאת היא להמון האנשים דווקא. אך להמון האנשים אין המלאך מתגלה, לא מצווה עליהם ולא אוסר עליהם, כך שיצטוו שלא להמרות את פיו. אלא משמעות אמירה זאת היא, שהוא יתעלה הודיעם שיהיה בקרבם נביא, אשר אליו יבוא מלאך שידבר אליו, יצווה עליו ויאסור עליו. האל אסר עלינו אפוא להמרות את פי אותו מלאך שהנביא מביא אלינו את דיבורו, כפי שהבהיר במשנה תורה1 ואמר: [נביא מקִרבך מאחיך כמֹני יקים לך ה' אלהיך], אליו תשמעון (דברים י"ח, 15), ואמר: והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי אשר ידבר בשמי, [אנכי אדרֹש מעמו] (שם, שם, 19). וזה ביאור לדברו כי שמי בקרבו (שמות כ"ג, 21).
כל זה אינו אלא הודעה להם כי המעמד הגדול אשר ראיתם אותו, כלומר מעמד הר סיני, אינו דבר המתמיד עִמכם ולא יהיה כמותו בעתיד. לא תמיד תהיה אש ולא ענן כמו עכשיו על המשכן תמיד3, אלא מלאך אשר אשלחנו אל נביאיכם יכבוש לכם את הארץ, יישר לפניכם את האדמה, ויודיעכם את אשר תעשׂו. הוא יודיעכם את אשר ראוי לעשׂות וממה יש להימנע. גם בזאת ניתן העיקר שלא פסקתי מלהבהירו, והוא שלכל נביא זולת משה רבנו באה ההתגלות על-ידי מלאך, ודע זאת אפוא4


המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב