החלק השני
 
החלק השני - פרק ל"ה
כבר הבהרתי לאנשים כולם את ארבעת ההבדלים אשר בהם נבדלת נבואת משה רבנו מנבואת שאר הנביאים. הבאתי ראיות לכך והבהרתי אותם בפירוש המשנה1 ובמשנה תורה2. אין צורך לחזור על זאת ואין זאת ממטרת הספר. מה שאודיעך הוא שכּל דבר שאומַר על אודות הנבואה בפרקי ספר זה הוא על אודות צורת נבואתם של כל הנביאים אשר לפני משה ואלה הבאים אחריו3. ואילו לנבואת משה רבנו לא אתייחס בפרקים אלה באף מלה, לא במפורש ולא ברמז4, כי לדעתי השם נביא נאמר על משה ועל זולתו בסיפוק5.
כן הדבר, לדעתי, גם באשר לנִסיו ונִסי זולתו, כי נִסיו אינם ממין נִסיהם של יתר הנביאים.
הראיה מן התורה שנבואתו שונה מנבואת כל מי שקדם לו היא דברו: וארא אל אברהם [אל יצחק ואל יעקב באל שדי] ושמי ה' לא נודעתי להם (שמות ו', 3). הרי שהודיענו שאין השׂגתו כהשֹׂגת האבות, אלא רבה יותר. על אחת כמה וכמה מהשׂגת אלה שקדמו להם. אשר להיותה שונה מנבואת כל המאוחרים, אמר בתור הודעה ולא קם נביא עוד בישֹראל כמשה, אשר ידעו ה' פנים אל פנים (דברים ל"ד, 10). הרי שהבהיר שהשׂגתו שונה מהשׂגת כל המאוחרים לו בישֹראל, אשר הם ממלכת כהנים וגוי קדוש (שמות י"ט, 6) ובתוכם ה' (במדבר ט"ז, 3), כל שכן בשאר האומות.
אשר לשוני של נסיו בכלל מנסי כל נביא בכלל - הרי על כל הנסים, שעשׂו אותם הנביאים או שנעשׂו להם, סיפרו אנשים בודדים6, כגון אותותיהם של אליהו ואלישע. הלא רואה אתה שמלך ישֹראל חוקר על אודותם ושואל את גחזי שיספר לו אותם כמו שאמר: ספרה נא לי את כל הגדֹלות אשר עשֹה אלישע. ויהי הוא מספר [למלך את אשר החיה את המת...] ויאמר גחזי: אדֹני המלך זאת האשה וזה בנה אשר החיה אלישע (מלכים ב', ח', 4-5). וכן אותותיו של כל נביא זולת משה רבנו.
לפיכך הבהיר הכתוב גם על דרך ההודעה שלעולם לא יקום נביא שיעשה אותות בפומבי לעיני המסכימים עמו והחולקים עליו, כפי שעשה משה. וזה שאמר: ולא קם נביא עוד [בישֹראל כמשה, אשר ידעו ה' פנים אל פנים]. לכל האֹתֹת והמופתים [...לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו... אשר עשֹה משה] לעיני כל ישֹראל (דברים ל"ד, 10-12). כי (הכתוב) קשר וכרך כאן את שני העניינים גם יחד, שלא יקום עוד מי שישׂיג כהשׂגתו ולא מי שיעשׂה כמעשׂיו. אחרי-כן הסביר שהאותות האלה היו לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו, שחלקו עליו (על משה), וכן היו במעמד כל ישֹראל שהלכו בעקבותיו: לעיני כל ישֹראל (דברים ל"ד, 12). זה דבר שלא נמצא לנביא לפניו. וכבר קדמה הודעתו, הודעת אמת, שלא יהיה כן לזולתו7.
ואל יטעה אותך מה שנאמר בדבר עמידת אור השמש ליהושע במשך אותן שעות: ויאמר לעיני ישֹראל (יהושע י', 12), שכּן לא אמר: כל ישֹראל, כמו שנאמר לגבי משה8. וכן אליהו בהר הכרמל במתי מעט9. אמרתי10 "אותן השעות", מכיוון שנדמה לי באשר לדברו כיום תמים (יהושע י', 13) שהוא כיום הארוך ביותר. כי תמים הוא שלם. כאילו אמר: אותו יום היה בעיניהם בגבעון כיום הארוך ביותר מימי הקיץ שם11.
לאחר שתבודד לי בדעתך את נבואת משה ואת נסיו12 - שהשׂגה זאת מופלאה כשם שמעשׂים אלה נפלאים13 - ותאמין שאין אנו יכולים להשׂיג14 דרגה זאת לאמיתה, תשמע בכל הפרקים האלה את דברי על אודות הנבואה ועל אודות דרגותיהם של הנביאים בה. כל זאת לאחר דרגה זאת15. זאת היתה מטרת הפרק הזה.

המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב