החלק השני
 
החלק השני - פרק ל"ז
ראוי שתשׂים לבך לטבע המציאות באותו שפע אלוהי המגיע אלינו, אשר בו אנו משׂכילים ואשר בו אנו שונים במעלתם של השׂכלים שלנו. כי יש שמשהו ממנו מגיע אל אדם כלשהו, ושיעורו של הדבר המגיע יהיה בו כדי להביאו לידי שלמות, ולא יותר. ויש שמה שמגיע אל אדם יהיה בו כדי להביאו לידי שלמות ולשפוע ממנו כדי להביא את זולתו לידי שלמות. זאת בדומה לדבר הנוהג בנמצאים כולם, שיש מהם המגיע לשלמות המנהיגה את זולתו, ויש מהם שאינו מגיע אלא לשלמות במידה כזאת שהוא יהיה מונהג על-ידי זולתו, כפי שהסברנו1.
לאחר הדברים האלה, דע לך שכאשר השפע השׂכלי הזה שופע על הכוח המדבר2 בלבד, ודבר ממנו אינו שופע על הכוח המדמה3 אם בשל מיעוט הדבר השופע, ואם בשל פגם בכוח המדמה מטבע הבריאה, אין הכוח המדמה יכול לקבל את שפע השׂכל. זאת היא קבוצת החכמים בעלי-העיון4. וכאשר השפע הזה הוא על שני הכוחות גם יחד, כוונתי למדבר ולמדמה - כפי שביארנו5 וביארו פילוסופים אחרים6 - והכוח המדמה הוא בשׂיא שלמותו מטבע-בריאתו, הרי זאת קבוצת הנביאים7. כאשר השפע הוא על הכוח המדמה לבדו, ואי-ספיקתו של הכוח המדבר היא מטבע הבריאה או בשל מיעוט התרגול, הרי זאת קבוצת מנהיגי המדינות, מחוקקי החוקים, מגידי העתידות, המנחשים ובעלי חלומות האמת, וכן אלה העושׂים נפלאות בתחבולות מוזרות8 ומלאכות נסתרות, עִם שאינם חכמים - הם כולם מן הקבוצה השלישית הזאת9.
ראוי שתדע אל-נכון שלכמה מאנשי הקבוצה השלישית הזאת קורים דמיונות מופלאים, חלומות ותמהונות במצב יקיצה מעין מראה הנבואה עד שהם חושבים עצמם נביאים. הם מתפעלים מאוד מאותם דמיונות שהם משׂיגים וחושבים שבאו להם חוכמות לא בהוראה. הם גורמים לבלבולים גדולים בעניינים עיוניים גדולים. הדברים האמיתיים מתבלבלים להם בדברים הדמיוניים בלבול מופלא. כל זאת בשל עוצמת הכוח המדמה וחולשת הכוח המדבר, או מכיוון שאין בהם כוח מדבר כלל, כוונתי שאין הוא יוצא לפֹּעַל10.
ידוע שבתוך כל אחת משלוש הקבוצות האלה יש הבדלי מעלה רבים מאוד. כל אחת משתי הקבוצות הראשונות נחלקת לשני חלקים, כפי שביארנו, כי השפע המגיע לכל קבוצה מהם יהיה או בשיעור המביא (את האדם) לידי שלמות ולא יותר, או בשיעור שיהיה עודף, לאחר שהביאו לשלמות, ויביא את זולתו לידי שלמות. כך, בקבוצה הראשונה, והם החכמים, יש אדם ששיעור מה ששופע על כוחו המדבר (יספיק) לעשׂותו בעל חקירה והבנה, והוא יכיר ויבחין ולא יתעורר ללמד את זולתו ולא לחבר ספרים. הוא לא ירגיש תשוקה לכך, ולא תהיה לו יכולת לעשׂות זאת. ויש מי שמה ששופע עליו שיעורו יניע אותו בהכרח לחבר ספרים וללמד11. כן הדבר בקבוצה השנייה. יש נביא שתבוא לו התגלות שתביא אותו לידי שלמות ולא יותר, ויש מי שיבוא עליו מה שיחייב אותו לקרוא12 את בני-האדם (אל האמת) וללמדם, והוא משפיע עליהם משלמותו13.
הרי שהתברר לך שלולא אותה שלמות יתרה לא היו מכנסים את החוכמות בספרים14, והנביאים לא היו קוראים את בני-האדם12 לדעת את האמת. כי חכם לא יחבר חיבור לעצמו, ללמד את עצמו את מה שהוא כבר ידע. אלא טבעו של השׂכל הזה15 הוא כזה שהוא16 שופע תמיד ונמשך ממקבל שפע זה אל מקבל אחר, עד שהוא מגיע אל אדם שהשפע אינו יכול לעבור ממנו, אלא רק מביא אותו לשלמות, כפי שהמשלנו באחד מפרקי ספר זה17.
טבעו זה מחייב למי שהגיע לו שיעור נוסף זה של שפע, שיקרא את בני-האדם12 (אל האמת) בהכרח, בין אם יקבלו ממנו ובין אם לא יקבלו ממנו, אפילו ייפגע בגופו18. עד כדי שמצאנו נביאים שקראו את בני-האדם (אל האמת) עד אשר נהרגו. השפע האלוהי הזה מניע אותם ולא נותן להם לשקוט ולא לנוח בשום אופן, אף אם פוגעות בהם פורענויות19. לכן מוצא אתה שירמיה, עליו השלום, אמר מפורשות, שבגלל ההשפלה שפגעה בו מאותם עבריינים וכופרים שהיו בזמנו, ביקש להסתיר את נבואתו ולא לקרוא אותם אל האמת, אשר דחו אותה, ולא יכול. הוא אמר: כי היה דבר ה' לי לחרפה וּלְקֶלֶס כל היום. ואמרתי לא אזכרנו ולא אדבר עוד בשמו, והיה בלבי כאש בֹּערת עָצֻר בעצמֹתי, ונלאיתי כלכל ולא אוכל (ירמיה כ', 8-9)20; וזאת היא משמעות דברי הנביא האחר: ה' אלהים דיבר מי לא יִּנבא (עמוס ג', 5). דע זאת אפוא!

המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב