החלק השני
 
החלק השני - פרק ל"ח
דע שבכל אדם יש בהכרח כוח עוז1. לולא זאת לא היה נע במחשבתו לדחות את מה שמזיק לו. הכוח הזה בין הכוחות הנפשיים דומה בעינַי לכוח הדוחה2 בין הכוחות הטבעיים. כוח עוז זה, כשאר הכוחות, שונה בחוזק ובחולשה, עד שאתה מוצא אדם היוצא נגד אריה ואדם הבורח מעכבר, ואתה מוצא אדם היוצא נגד צבא ונלחם בו ומוצא אדם הרועד ופוחד כאשר אשה צווחת עליו. כן הכרחי שתהיה הכנה מזגית הטבועה מלידה. זאת גוברת והולכת, ומה שבכוח ניתן להוציא אל הפעל, לפי דעה מסוימת. כמו כן היא פוחתת בגלל מיעוט ההפעלה, לפי דעה מסוימת. מגיל הילדות מתבררים לך אצל הילדים ריבוי הכוח הזה או מיעוטו.
כמו כן מצוי כוח המִשְעָר3 הזה בכל בני-האדם ושונה בפחות או יותר, ובמיוחד בדברים שבהם יש לאדם עניין רב ומחשבתו חגה סביבם, כך שאתה מרגיש בעצמך שפלוני אמר כך או עשׂה כך בעניין פלוני - ונמצא שכזה הוא הדבר. אתה מוצא אדם שהאינטואיציה4 שלו והמשער שלו חזקים וקולעים מאוד, עד כדי שכמעט אין הוא מדמה שדבר-מה יהיה מבלי שיהיה כמו שדימה, או שיהיה חלקו. הסיבות לכך רבות, כגון מספר נסיבות קודמות או מאוחרות או נוכחות. אלא שמתוך כוח משער זה עוברת הדעת5 על אותן הנחות כולן ומסיקה מהן מסקנות בזמן הקצר ביותר עד כדי שחושבים שזה קורה בלא-זמן. בכוח זה כמה אנשים מזהירים מראש מפני אירועים חמורים6.
יש הכרח שבנביאים יהיו שני כוחות אלה, כוח העוז וכוח המשער, חזקים מאוד. וכאשר שופע השׂכל עליהם, מתחזקים שני כוחות אלה מאוד מאוד, עד שזה מגיע למה שאתה יודע, שאדם בודד מעז לגשת במטהו אל מלך גדול לחלץ אומה משעבודו, לא נחרד ולא נבהל. זאת מכיוון שנאמר לו כי אהיה עמך (שמות ג', 12)7. גם באשר למצב זה הם שונים. אך הוא הכרחי, כפי שנאמר לירמיה: אל תירא מפניהם [כי אתך אני להצילך] (ירמיה א', 8). אל תחת מפניהם [פן אחִתך לפניהם. ואני] הנה נתתיך לעיר מבצר [ולעמוד ברזל ולחֹמות נחֹשת על כל הארץ, למלכי יהודה, לשריה, לכֹהניה ולעם הארץ. ונלחמו אליך ולא יוכלו לך, כי אתך אני, נאֻם ה', להצילך] (שם, שם, 17-19). וליחזקאל נאמר: אל תירא מהם ומדבריהם (יחזקאל ב', 6). כן אתה מוצא אותם כולם, עליהם השלום, בעלי עוז חזק. ומכיוון שגם כוח המשער מרובה בהם, הם מגידים עתידות בזמן קצר ביותר. והם שונים זה מזה גם בזאת, כפי שאתה יודע.
דע שהנביאים האמיתיים משׂיגים בלי ספק השׂגות עיוניות, שאין אדם יכול להשׂיג בעיון בלבד את הסיבות אשר מהן מתחייב אותו ידע8. דומה לכך שהם מודיעים דברים, שאין אדם יכול להודיע עליהם באינטואיציה4 ובמשער3 הכללי בלבד. כי אותו שפע עצמו השופע על הכוח המדמה עד שהוא מביאו לידי שלמות עד כדי שפעולתו תגיע להודיע על העתיד-להיות, ולהשׂיג זאת כאילו אלה דברים שהחושים חשו בהם ומן החושים הם הגיעו אל הכוח המדמה - הוא גם המביא את הכוח המדבר לידי שלמות עד שפעולתו תגיע לדעת דברים הנמצאים באמת. השׂגה זאת תהיה לו כאילו הוא השׂיג את הדברים על סמך הנחות עיוניות9. זאת היא האמת שבה מאמין מי שבוחר להיות ישר עם עצמו10, כי כל הדברים מעידים זה על זה ומשמשים ראיה זה לזה.
ראוי עוד יותר שדבר זה יקרה בכוח המדבר, כי באמת השפע של השׂכל הפועל שופע עליו דווקא, ומוציא אותו אל הפֹּעַל. מהכוח המדבר מגיע השפע אל הכוח המדמה11. כיצד אפוא תגיע שלמות הכוח המדמה למידה כזאת, בעוד שאין זאת השׂגה אשר הגיעה אליו מן החושים, וכמוה אינה מגיעה אל הכוח המדבר, והיא השׂגה שאין הוא משׂיגה על סמך הנחות, הסקת מסקנות וחשיבה?12
זאת היא המשמעות האמיתית של הנבואה, ודעות אלה הן המיוחדות למסירת- הידיעות13 הנבואית. התניתי בדברַי14 "הנביאים האמיתיים" כדי להיחלץ מאנשי הקבוצה השלישית15 אשר אין להם תפיסות שׂכליות כלל ולא חוכמה, אלא דמיונות וסברות בלבד. ואולי גם אלה - כלומר, מה שהללו משׂיגים - הן דעות שהיו להם ונשארו רשמיהם רשומים בדמיונותיהם עם כל מה שבכוחם המדמה. וכאשר השביתו דמיונות רבים וביטלו אותם, נשארו רשמי אותן דעות לבדם והופיעו להם, ולכן חשבו אותם לדבר שצץ ובא מן החוץ. משולים הם בעינַי לאדם שיש עִמו בבית אלפי בעלי-חיים, וכל מי שהיה באותו בית יצא חוץ מפרט אחד שהיה בכלל מי שבבית, וכאשר נשאר אותו אדם עם אותו פרט לבדו, חשב שהוא נכנס אליו עכשיו הביתה ואין הדבר כן, אלא הוא מכלל מי שלא יצא. זהו אחד העניינים16 המטעים והמביאים לאבדון. כמה אבדו בגללו מבין אלה המבקשים להבחין! משום כך מוצא אתה אנשים המאמתים את דעותיהם באמצעות חלומות שראו וחושבים שמה שראו בשינה שונה מן הדעה שהאמינו בה, או שמעו אותה בהקיץ. לכן אין לשעות אל מי שכוחו המדבר אינו שלם ולא הגיע לתכלית השלמות העיונית. כי זה אשר הגיע לשלמות עיונית הוא אשר יכול להשׂיג ידיעות אחרות בשעה שהשׂכל האלוהי שופע עליו והוא נביא באמת. זה נאמר במפורש: ונבִא לבב חָכמה (תהלים צ', 12); כלומר, שהנביא באמת הוא לבב חָכמה17. גם זה ממה שצריך לדעת.


המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב