החלק השלישי
 
החלק השלישי - פרק [הקדמה]
כבר הבהרנו כמה פעמים1 שעיקר המטרה בספר זה הוא להבהיר מה שאפשר להבהיר ממעשֹה בראשית ומעשֹה מרכבה בהתאם למי שלמענו חובר הספר הזה. הבהרנו שדברים אלה הם מכלל סתרי תורה2, והרי אתה יודע ש(החכמים) ז"ל גינו את המגלה סתרי תורה. הם ז"ל הבהירו ששׂכרו של המסתיר סתרי תורה הברורים ומְחֻוָּרים לבעלי-העיון גדול מאוד. הם אמרו בסוף פסחים בדבר משמעות דבריו כי ליושבים לפני ה' יהיה סַחְרָהּ לֶאֶכֹל לשָׂבְעָה וְלִמְכַסֶּה עתיק (ישעיה כ"ג, 18) לאמור: למכסה דברים שגילן עתיק יומיא. ומאי ניהו? סתרי תורה3. הבן אפוא את מידתו של מה שהדריכו אליו4 אם אתה מן המבינים. הם הבהירו את עמקותו של מעשֹה מרכבה ואת זרותו לדעת ההמון5. התברר שנאסר באיסור תורה על מי שניחן בהבנתו ללמד ולהסביר אפילו את המידה אשר התבארה לו אלא בעל-פה ליחיד המתואר6. וגם לו אין לציין אלא ראשי פרקים7. זאת היא הסיבה לכך שידיעת דברים אלה נקטעה מן האומה כליל עד שלא נמצא ממנה לא מועט ולא הרבה8. ראוי היה שכך ייעשׂה לה, כי היא עברה תמיד מפה לאוזן ולא נכתבה מעולם בספר9. מכיוון שכך, איזו תחבולה יש בידי להסב את תשׂומת-הלב אל מה שאולי התגלה, התברר והתחוור לי ללא ספק במה שהבינותי מזאת? הימנעות מלכתוב דבר ממה שהתגלה לי, כך שהדברים יאבדו עם אובדני שאין מנוס ממנו - נראית בעינַי קיפוח גדול של זכותך וזכות כל נבוך וכגזלת זכות ממי שהיא מגיעה לו, או קנאה ביורש על ירושתו10. כל אחת משתי אלה תכונה מגונה. אולם כבר הוזכר שיש איסור תורה לומר את הדברים במפורש. נוסף לכך הדעת נותנת זאת. יתר על כן, מה שנודע לי מזאת נודע לי באינטואיציה11 והשערה. לא באה לי בו התגלות אלוהית שתלמדני שכך היתה כוונת הדברים, ואת אשר אני מאמין באשר לזאת לא קיבלתי מפי מורה12; אלא הורוני כתובי הספרים הנבואיים ודברי החכמים יחד עם הנחות עיוניות שהיו לי שהדבר הוא כך בלי ספק. אך אפשר שהעניין שונה והכוונה היא לדבר אחר13.

המחשבה המונחית14 והסיוע האלוהי הניעו אותי בזה אל מצב שאתאר לך אותו, והוא שאבאר לך מה שאמר יחזקאל הנביא, עליו השלום, ביאור שכאשר ישמע אותו כל אחד, יחשוב שלא אמרתי דבר נוסף על מה שהכתוב מורה עליו, אלא שאני מתרגם, כביכול, ביטויים משׂפה לשׂפה, או מסכם את משמעות פשט הדברים. כאשר יתבונן בו מי שלמענו חובר ספר זה וישתדל להבין את פרקיו, פרק פרק, בתשׂומת-לב שלמה, יתברר לו הדבר כולו אשר התברר והתחוור לי עד שלא ייסתר ממנו מאום15. זה הוא מרב היכולת לחבר את ההוראה לכל אחד עם האיסור ללמד מפורשות דבר בנושׂא זה כמתחייב10.
לאחר שהקדמתי הקדמה זאת תן דעתך16 לפרקים שיבואו17 בנושׂא הנכבד, הנשׂגב והגדול הזה, אשר הוא יתד שהכול תלוי בו ועמוד שהכול נשען עליו18.

המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב