החלק השלישי
 
החלק השלישי - פרק א'
ידוע שיש בין בני-האדם אנשים שצורות פניהם דומות לצורת בעל-חיים משאר בעלי- החיים. אתה רואה אדם שפניו דומים, כביכול, לפני אריה, ואחר פניו, כביכול, פני שור, וכיוצא בזה. על-פי דמויות אלה הנוטות אחרי דמויות פני בעלי-חיים מכנים את האנשים. כן דבריו פני שור... ופני אריה... ופני נשר (יחזקאל א', 10) כולם פני אדם (שם) הנוטים אחרי הצורות האלה מן המינים האלה. שתי ראיות מורות לך על זאת. האחת שאמר על החיות בהכללה וזה מראיהן דמות אדם לָהֵנָּה (שם, שם, 5) ואחרי-כן תיאר כל חיה מהן שיש לה פני אדם ופני נשר ופני אריה ופני שור. הראיה השנייה היא ההבהרה שהבהיר במרכבה השנייה, שאותה הוא הביא לשם הבהרת עניינים שנשארו סתומים1 במרכבה הראשונה. הוא אמר במרכבה השנייה2: וארבעה פנים לאחד פני האחד פני הכרוב ופני השני פני אדם והשלישי פני אריה והרביעי פני נשר (שם, י', 14). הוא אמר אפוא במפורש שזה אשר אמר על אודותיו פני השור הוא פני הכרוב. וכרוב הוא הצעיר בשנים מבני-האדם3. הוא הדין בשני הפנים הנותרים. כן השמיט פני שור להסב את תשומת-הלב לגיזרון4 מסוים, כמו שרמזנו5. אין מקום לומר אולי זה2 הוא השׂגת צורות אחרות, שהרי אמר בסוף התיאור השני הזה היא החיה אשר ראיתי תחת אלהי ישֹראל בנהר כבר (שם, י', 20). הרי שהתברר מה שהחילונו להבהירו.

המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב