החלק השלישי
 
החלק השלישי - פרק ג'
לאחר שיחזקאל עליו השלום תיאר מה שתיאר מן המרכבה בתחילת הספר, חזרה לו אותה השׂגה עצמה כאשר הוסע במראה הנבואה לירושלים1. אזי הבהיר לנו דברים שלא התבררו בתחילה. בין השאר העביר אותנו מן הביטוי חיות אל הביטוי כרובים, והודיע לנו שהחיות שהזכיר בראשונה הן גם מלאכים, כלומר, הכרובים2. הוא אמר: ובלכת הכרובים ילכו האופנים אצלם ובשֹאת הכרובים את כנפיהם לרום מעל הארץ לא יסבו האופנים גם הם מאצלם (יחזקאל י', 16), והדגיש ששתי התנועות קשורות, כמו שהזכרנו. אחרי-כן אמר: היא החיה אשר ראיתי תחת אלהי ישֹראל בנהר כבר ואדע כי כרובים המה (שם, י', 20). והוא חזר על עצם אותן צורות ועל עצם אותן תנועות. הוא הבהיר שהחיות הן הכרובים והכרובים הם החיות.
אחר-כך הוא הבהיר בתיאור שני זה עניין אחר והוא שהאופנים הם הגלגלים. הוא אמר לאופנים להם קורא הגלגל באזני (שם, י', 13).
אחרי-כן הבהיר עניין שלישי באשר לאופנים ואמר לגביהם כי המקום אשר יפנה הראש אחריו ילכו לא יסבו בלכתם (שם, י', 11). הוא אמר אפוא במפורש שהתנועה הכפויה3 של האופנים נמשכת אל המקום אשר יפנה הראש4 שהבהיר שזה נמשך אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת (שם, א', 12)5.
אחר-כך הוסיף עניין רביעי באשר לאופנים ואמר: והאופנים מלאים עינים סביב לארבעתם אופניהם (שם, י', 12). הוא לא הזכיר עניין זה בראשונה6.
וכן אמר על האופנים בהשׂגה אחרונה זאת: בשֹרם וגבֵּהם וידיהם וכנפיהם (שם, י', 12), בעוד שלא הזכיר בראשונה בשֹר ולא ידים ולא כנפיים של האופנים, אלא רק שהם גופים. לבסוף הגיע לומר שהם בעלי בשׂר, ידיים וכנפיים, אך הוא לא הזכיר צורה שלהם כלל.
בהשׂגה השנייה הזאת הוא גם הבהיר שכּל אופן מתייחס לכרוב7 ואמר: אופן אחד אצל הכרוב אחד ואופן אחד אצל הכרוב אחד (שם, י', 9). ביאר גם כאן שארבע החיות הן חיה אחת, מכיוון שהן דבקות זו בזו. הוא אמר היא החיה אשר ראיתי תחת אלהי ישֹראל בנהר כבר [ואדע כי כרובים המה] (שם, י', 20). כן גם קרא לאופנים אופן אחד בארץ (שם, א', 15), למרות שהם ארבעה אופנים (שם, י', 9), כפי שציין, בשל היותם מחוברים זה עם זה והיותם כולם דמות אחד לארבעתן (שם, א', 16)8.
זאת היא ההבהרה של צורת החיות והאופנים שהוסיף לנו בהשׂגה שנייה זאת.


המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב