החלק השלישי
 
החלק השלישי - פרק ד'
ראוי שנסב את תשׂומת-לבך לעניין שנקט אותו יונתן בן עוזיאל עליו השלום. מכיוון שראה שנאמר במפורש לאופנים להם קורא הגלגל באזני (יחזקאל י', 13), החליט ופסק שהאופנים הם השמים1. לכן תירגם כל אופן גלגלא וכל אופנים גלגליא. אין לי ספק שמה שחיזק בעיניו את הפירוש הזה היו דברי יחזקאל עליו השלום שהאופנים הם כעין תרשיש (שם, א', 16)2. זה צבע המיוחס לשמים, כפי שזה מפורסם3. כאשר הוא מצא את הכתוב וארא החיות והנה אופן אחד בארץ (שם, א', 15) - מה שמלמד ללא ספק שהאופנים בארץ - זה היה קשה לו (ליישבו) על-פי פירושו, המשיך בפירושו ופירש את דברו ארץ כאן שהוא משטח השמים, שזה ארץ ביחס למה שמעל לאותו משטח. לכן תירגם אופן אחד בארץ: מלרע לרום שמיא4. הבן אפוא כיצד הוא פירושו. לי נראה שהמניע לפירוש זה היה שהוא, עליו השלום, האמין שגלגל הוא שם ראשון לשמים, ונראה לי שאין הדבר אלא5 כך: ההתגלגלות קרויה גלגל: וגלגלתיך מן הסלעים (ירמיה נ"א, 25); וַיָּגֶל את האבן (בראשית כ"ט, 10). לכן נאמר: כגלגל לפני סופה (ישעיה י"ז, 13), כי הוא מתגלגל. לכן קרויה גולגולת הראש גֻּלְגֹּלֶת בשל היותה עגולה. ומכיוון שכּל כדור מהיר להתגלגל נקרא כל דבר כדורי בשם גלגל. לכן נקראים השמים גלגלים כי הם עגולים, כלומר, כדוריים6. לכן (חז"ל) אומרים: גלגל הוא שחוזר [בעולם]7. גם לגלגל- המים קוראים גלגל בגלל עצם אותו עניין.
לכן דבריו לאופנים להם קורא הגלגל באזני (יחזקאל י', 13) באו ללמדנו את תבניתם, כי לא הוזכרו תבנית או צורה שלהם, אלא שהם גלגלים. מה שאמר שהם כתרשיש8 - גם את זאת הוא הסביר בתיאור השני ואמר על אודות האופנים: ומראה האופנים כעין אבן תרשיש (שם, י', 9), ויונתן בן עוזיאל עליו השלום תירגם: כעין אבן טבא9. והרי אתה יודע שבעצם אותו ביטוי תירגם אונקלוס את כמעשֹה לבנת הספיר (שמות כ"ד, 10) ואמר: כעובד אבן טבא10. מכאן שאין הבדל בין דברו כעין אבן תרשיש לבין דברו כמעשֹה לבנת הספיר. הבן זאת אפוא!
אל תחשוב לי לגנאי שהזכרתי את פירושו של יונתן בן עוזיאל עליו השלום ופירשתי אחרת ממנו. שכן אתה מוצא רבים מבין החכמים, ואף מבין הפרשנים החולקים על פירושו לכמה ביטויים ובעניינים רבים מענייני הנביאים. וכיצד לא יהיה כך באשר לדברים עמוקים אלה. גם אין אני מכריע בשבילך; אלא הבן את פירושו כולו על-פי מה שהערתי את תשׂומת-לבך, והבן את פירושי. האל יודע איזה משני הפירושים הוא התואם את הכוונה11.

המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב