החלק השלישי
 
החלק השלישי - פרק ה'
מן הדברים שראוי שתשׂים לב אליהם דברו מראות אלהים (יחזקאל א', 1). הוא לא אמר מראה בלשון יחיד אלא מראות, כי הן השׂגות רבות ממינים שונים, כלומר, שלוש השׂגות: השׂגת האופנים, השׂגת החיות והשׂגת האדם אשר מעל החיות. בכל השׂגה מהן אמר: וארא. בהשׂגת החיות אמר: וארא והנה רוח סערה [באה מן-הצפון ענן גדול ואש מתלקחת ונֹגה לו סביב, ומתוכה כעין החשמל מתוך האש] (שם, א', 4). בהשׂגת האופנים אמר: וארא החיות והנה אופן אחד בארץ (שם, א', 15). ובהשׂגת האדם אשר מעל החיות בדרגה אמר: וארא כעין חשמל [כמראה-אש בית-לה סביב] ממראה מָתניו [ולמעלה. וממראה מָתניו ולמטה ראיתי כמראה-אש ונֹגה לו סביב] (שם, א', 27). הוא לא חזר כלל על הביטוי וארא בתיאור המרכבה אלא בשלוש פעמים אלה.
חכמי משנה הבהירו עניין זה. הם הסבו את תשׂומת-לבי אליו. כי הם אמרו שרק את שתי ההשׂגות הראשונות, כלומר השׂגת החיות והאופנים, מותר ללמד. מן ההשׂגה השלישית, אשר היא החשמל ומה שקשור בזה, אין ללמד אלא ראשי הפרקים1. רבנו הקדוש2 האמין שכּל שלוש ההשׂגות קרויות מעשֹה מרכבה והן אשר אין ללמד מהן אלא ראשי הפרקים. תורף דבריהם (של חכמי המשנה) בעניין זה הוא: עד היכן מעשֹה מרכבה? ר' מאיר אומר3 עד וארא בתראה. ר' יצחק אומר עד חשמל. מן וארא ועד חשמל מגמרינן אגמורי. מכאן ואילך מוסרין לו ראשי הפרקים. איכא דאמרי מן וארא ועד חשמל מסרינן ראשי הפרקים. מכאן ואילך, אם היה חכם מבין מדעתו - אִין; ואי לא - לא4.
התברר לך אפוא מתורף דבריהם שהן השׂגות שונות וההצבעה עליהן: וארא (שם, א', 4), וארא (שם, א', 15), וארא (שם, א', 27), ושהן דרגות, ושההשׂגה האחרונה שנאמר עליה: וארא כעין חשמל (שם, א', 27), כלומר, צורת האיש המחולק אשר עליו נאמר: ממראה מָתניו ולמעלה וממראה מָתניו ולמטה (שם, שם) היא האחרונה והנשׂגבת שבהשׂגות. כן (למדת מדבריהם) את המחלוקת בין החכמים האם מותר לרמוז בהוראתה במשהו, כלומר, במסירת ראשי הפרקים, או שמא לא מותר כלל לרמוז בהוראת ההשׂגה השלישית הזאת, אפילו בראשי הפרקים, אלא למי שהוא חכם יבין מדעתו. כן (למדת) את המחלוקת בין החכמים - כפי שאתה רואה - אף באשר לשתי ההשׂגות הראשונות, כוונתי לחיות ולאופנים, האם מותר ללמד את משמעויותיהן במפורש, או שמא לא מותר אלא ברמז ובחידות בראשי הפרקים.
ראוי שתשׂים לב גם לסדר שלוש ההשׂגות האלה, כי הוא הקדים את השׂגת החיות, מפני שהן קודמות מבחינת רום-המעלה והסיבתיות, כפי שציין כי רוח החיה באופנים (שם, א', 20), וגם מבחינות אחרות. אחר האופנים ההשׂגה השלישית הנעלה בדרגתה יותר מהחיות, כפי שהתברר. הטעם לזה הוא ששתי ההשׂגות קודמות בידיעה בהכרח להשׂגה השלישית, ומשתיהן מביאים ראיות עליה5.

המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב