החלק השלישי
 
החלק השלישי - פרק ז'
מכלל מה שיש לחוקרו קשירת השׂגת המרכבה לשנה, חודש ויום וקשירתה למקום1. שכן זה מן הדברים שיש לברר את משמעותם, ואין לחשוב שזה דבר שאין לו משמעות.
וממה שיש להתבונן בו - והוא המפתח לכול - דברו נפתחו השמים (יחזקאל א', 1)2. זה דבר המופיע הרבה בדברי הנביאים, הווה אומר, הזכרת ההשאלה של ההיפתחות, וגם היפתחות השערים: פתחו שערים (ישעיה כ"ו, 2)3; ודלתי שמים פתח (תהלים ע"ח, 23)4; ושֹאו פתחי עולם (שם, כ"ד, 9); פתחו לי שערי צדק (שם, קי"ח, 19); וכיוצא בו הרבה.
ראוי שתשׂים לב שבתיאור הזה כולו - אף-על-פי שהוא ללא ספק היה במראה הנבואה כמו שאמר: ותהי עליו שם יד-ה' (יחזקאל א', 3)5 - משתנית ההתבטאות בחלקיו במידה רבה מאוד. כי כאשר הוא הזכיר את החיות הוא אמר דמות ארבע חיות (שם, א', 5), ולא אמר ארבע חיות בלבד. כן אמר: ודמות על ראשי החיה רקיע (שם, א', 22). וכן אמר: כמראה אבן-ספיר דמות כסא (שם, א', 26). וכן אמר: דמות כמראה אדם (שם). על כל אלה אמר דמות6. אבל על האופנים הוא לא אמר דמות אופן ולא דמות אופנים כלל, אלא (קבע) קביעה סתמית בצורה מציאותית כפי שהם. ואל יטעה אותך מה שאמר דמות אחד לארבעתן (שם, א', 16)7, כי אין זה באותו סדר ולא במשמעות האמורה8. בהשׂגה האחרונה הוא בא והדגיש עניין זה והבהיר אותו. הוא הזכיר את הרקיע סתם כאשר התחיל להזכירו, ופירט ואמר ואראה והנה אל-הרקיע אשר על-ראש הכרֻבים כאבן ספיר כמראה דמות כסא נראה עליהם (יחזקאל י', 1). הוא אמר כאן רקיע סתם ולא אמר דמות רקיע כפי שנהג בהסמיכו (''רקיע") לראשי דמות החיות9.
ואילו באשר לכסא אמר: דמות כסא נראה עליהם (שם, י', 1) כראיה לכך שהשׂגת הרקיע קדמה בראשונה ואחר זאת נראה לו עליו דמות כסא. הבן זאת אפוא!
עליך לשׂים לב שבהשׂגה הראשונה תיאר את החיות בעלות כנפיים וידי אדם (שם, א', 8) גם יחד, ובהשׂגה שנייה זאת, אשר בה הבהיר שהחיות הן כרובים, השׂיג תחילה את כנפיהן בלבד ואחרי-כן נוצרו להן ידי אדם בהשׂגתו. הוא אמר: וַיֵּרָא לכרֻבים תבנית יד-אדם תחת כנפיהם (שם, י', 8). דברו תבנית10 כמוהו כדברו דמות ודרגתו של זה11 תחת כנפיהם. הבן זאת אפוא!
התבונן כיצד אמר במפורש אופנים לעֻמתם (שם, י', 19), אף-על-פי שלא תיאר אותם כבעלי צורה.
הוא גם אמר כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם כן מראה הנֹגה סביב הוא מראה דמות כבוד ה' (שם, א', 28). החומר של הקשת המתוארת, אמיתתה ומהותה ידועות. זה המופלא ביותר12 האפשרי כדימוי וכהמשלה13. אין ספק שזה בכוח נבואי. הבן זאת אפוא!
ועליך לשׂים לב שהוא חילק את דמות אדם שעל הכסא, חלקה העליון כעין חשמל וחלקה התחתון כמראה אש (שם, א', 27). (חז"ל) ביארו שהביטוי חשמל מורכב משני עניינים: חש מל14, כלומר, מהירות שעליה מצביע חש וקטיעה שעליה מצביע מל. הכוונה הצטרפות שני עניינים נבדלים בהתאם לשני כיוונים, מעלה ומטה, על דרך הדימוי. (חז"ל) העירו לנו הערה שנייה ואמרו שזה נגזר מן הדיבור והשתיקה ואמרו: פעמים חשות ופעמים ממללות15. הם גזרו את (משמעות) השתיקה מן החשיתי מעולם (ישעיה מ"ב, 14), בהצביעם על שני העניינים בדיבור בלי קול. אין ספק שדברם פעמים חשות ופעמים ממללות מוסב על דבר נברא. ראה אפוא כיצד אמרו לנו מפורשות שאותה דמות אדם שעל הכסא המחולק16 אינה משל לו, הנעלה על כל הרכבה, אלא משל לדבר נברא. וכן אמר הנביא: הוא מראה דמות כבוד ה' (יחזקאל א', 28). וכבוד ה' אינו ה', כמו שהבהרנו כמה פעמים17. כל מה שהוא המשיל בהשׂגות אלה אינו אפוא אלא כבוד ה', כלומר המרכבה18, לא הרוכב19, כי הוא יתעלה אינו נמשל. הבן זאת אפוא!
נתנו לך אפוא גם בפרק הזה ראשי פרקים. כאשר תצרף20 ראשים אלה, יצא מהם כלל מאלף בנושׂא זה. כאשר תתבונן בכל מה שאמרנו בפרקי ספר זה עד הפרק הזה, יתברר לך רובו של עניין זה, או כולו, למעט פרטים מועטים וחזרות על אמירות שעניינן נסתר. אולי, בהתבוננות מופלגת, זה יתברר לך ולא ייסתר ממנו דבר. אל תתלה תקוותיך שאחרי הפרק הזה תשמע ממני אפילו מלה אחת בעניין הזה במפורש או ברמז. כי נאמר על זאת כל מה שאפשר לומר. יתר על כן, פרצתי (את גבול המותר) מאוד.
נתחיל אפוא עניינים אחרים מתוך כלל העניינים אשר אני מקווה להבהיר בספר זה.


המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב