החלק השלישי
 
החלק השלישי - פרק ט'
החומר הוא חציצה1 גדולה (המונעת את) השׂגת הנבדל2 כפי שהוא, אף אם הוא החומר הנכבד והצלול ביותר, כלומר, אפילו חומר הגלגלים, על אחת כמה וכמה החומר האפל העכור הזה שהוא החומר שלנו3. לכן כל-אימת שמבקש שׂכלנו להשׂיג את האלוה או את אחד השׂכלים (הנבדלים), נמצאת החציצה הגדולה חוצצת בינו ובין זה4. לכך רומזים כל ספרי הנביאים (באומרם) שיש חציצה בינינו לבין האל והוא מוסתר מפנינו על-ידי עננים או על-ידי חושך או על-ידי ערפל או על-ידי עבים, או רמז מעין זה לכך שאין ביכולתנו5 להשׂיגו בגלל החומר. לזאת הכוונה באומרו: ענן וערפל סביביו (תהלים צ"ז, 2)6, להעיר על כך שהמניעה היא עכירות העצם שלנו ולא שהוא יתעלה גוף המוקף ערפל או עבים או עננים המונעים מלראותו, כפי שפשטם של ביטויי המשל נותן. משל זה גם חזר. הוא אמר: יָשֶת חֹשך סִתרו (תהלים י"ח, 12). וכן התגלותו יתעלה7 בעב הענן (שמות י"ט, 9)8; וחֹשך ענן וערפל (דברים ד', 11), גם זה היה רק כדי שילמדו ממנו על העניין הזה. כי כל דבר המושׂג במראה הנבואה הוא רק משל לעניין כלשהו. והמעמד הגדול הזה7, אף שהיה גדול מכל מראה נבואה, וחורג מכל השוואה, לא היה חסר-משמעות9 - כוונתי להתגלותו יתעלה בעב הענן (שמות י"ט, 9) - אלא (היה) כדי להסב לבנו לכך שאנו מנועים מלהשׂיגו יתעלה בשל החומר החשוך המקיף אותנו, ולא אותו יתעלה, כי הוא יתעלה אינו גוף.
גם ידוע ומפורסם באומה שיום מעמד הר סיני היה יום של עננים, ערפל ומעט גשם, שנאמר: ה' בצאתך משֹעיר בצעדך משֹדה אֱדום ארץ רעשה גם שמים נטפו גם עבים נטפו מים (שופטים ה', 4)10. יש אפוא אותה כוונה בדברו חֹשך ענן וערפל (דברים ד', 11), ולא שהוא יתעלה מוקף חושך, כי אין אצלו יתעלה חושך אלא האור המבהיק11 התמידי, שמן השפע שלו מאיר כל חשוך, כמו שנאמר במשלים הנבואיים: והארץ האירה מכבֹדו (יחזקאל מ"ג, 2)12.


המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב