החלק השלישי
 
החלק השלישי - פרק ט"ו
לנמנע טבע יציב יציבות בת-קיימא שאיננה מעשׂהו של עושׂה ואי-אפשר לשנותו כלל. לכן אין לייחס לאל יכולת עליו1. איש מבעלי-העיון אינו חולק על כך כלל. רק מי שאינו מבין את המושׂכלות אינו יודע זאת2. סלע המחלוקת בין כל בעלי-העיון הוא רק באשר למין מסוים של מושׂאי-הדמיון. יש מבעלי-העיון האומר שזה בגדר נמנע, שאין לייחס לאל יכולת לשנותו. אחר אומר שזה בגדר האפשר, שיכולת האל תופשׂת לגביו להביאו לידי מציאות כפי שחָפֵץ. דוגמה לכך היא היפגשות שני הפכים בזמן אחד ובמצע אחד3, והפיכת האובייקטים4, כלומר שהעצם ייעשׂה מקרה והמקרה - עצם5; או מציאות עצם גופני מבלי שיהיה בו מקרה6. כל אלה בגדר הנמנע בעיני כל אחד מבעלי-העיון. כמו כן שיביא האל לידי מציאות כמותו, או יגרום להֶעְדֵּר עצמוּתו, או ייעשׂה גוף, או ישתנה - כל זה בגדר הנמנע, ואין לייחס לאל את היכולת לעשׂות דבר מזה.
אשר (לשאלה) האם יימצא מקרה לבדו בלי עצם - כת מבעלי-העיון, המעתזלה7, דמיינו זאת וחשבוהו בגדר האפשר8, ואחרים אמרו שהוא בגדר הנמנע. אף כי מי שהחזיקו במציאות מקרה לא בנושׂא, לא העיון גרידא הביאם לכך, אלא ההתחשבות בדברים דתיים שהעיון דחק אותם מאוד. לכן נחלצו בעזרת אמירה זאת. כן הבאה לידי מציאות של דבר גשמי לא מחומר כלל היא בגדר האפשרי לשיטתנו, ובגדר הנמנע לשיטת הפילוסופים. כן אומרים הפילוסופים שלהביא לידי מציאות ריבוע שקוטרו9 שווה לצלעו10, או זווית מרחבית11 המוקפת ארבע זוויות ישרות מישוריות12 וכיוצא בהם - כל אלה בגדר הנמנע. יש מי שאינם יודעים מתמטיקה ואינם יודעים מדברים אלה אלא ביטויים גרידא ולא תפישׂת13 עניין, הסוברים שאלה אפשריים.
מי ייתן וידעתי האם שער זה פתוח ומותר-לכול, וכל אחד רשאי לטעון לגבי איזשהו עניין שתפשׂ אותו ולומר: "זה אפשרי", ואחר אומר: "לא. הוא נמנע בהתאם לטבעו של הדבר", או שיש דבר הסותם את השער הזה ומגביל אותו, כך שאדם יפסוק בהחלטיות שזה נמנע מטבעו14, והאם קנה-המידה לזה ובחינתו הם בכוח המדמה או בשׂכל; ובאיזה דבר מבחינים בין המדומה והמושׂכל, כי יש שאדם חולק על רעהו, או שנפשו חולקת עליו בדבר-מה שהוא מרגיש שהוא אפשרי בעיניו, ולכן הוא אומר שהדבר אפשרי בטבעו; והיריב אומר: "קביעה זאת שהדבר אפשרי היא פעולת הדמיון, ללא התחשבות בשׂכל". וכן, האם יש דבר-מה שבו מבחינים בין הכוח המדמה לבין השׂכל? האם זה הוא דבר מחוץ לשניהם גם-יחד? או שמא מבחינים בשׂכל עצמו בין המושׂכל למדומה? כל אלה שאלות שיש לחקור אותן באופן ממצה15.
אך אין זאת מטרת הפרק. התברר אפוא שלכל הדעות והשיטות יש דברים נמנעים שאבסורד שיימצאו ושאין לייחס לאל יכולת עליהם. אין בזה אין-אונים מלפניו ולא פגם ביכולת בכך שאין הוא משנה אותם16. הם אפוא מחויבים ואינם מעשׂה של עושׂה. התברר שסלע המחלוקת הוא בדברים היפותטיים באיזה משני הגדרים הם, האם הם בגדר הנמנע או בגדר האפשר. הבן זאת אפוא!


המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב