החלק השלישי
 
החלק השלישי - פרק ט"ז
הפילוסופים העזו פניהם כלפי האל יתעלה בצורה חמורה מאוד באשר לידיעתו את זולתו, ומעדו מעידה שאין תקומה1 ממנה לא להם, ולא לאלה שקיבלו מהם דעה זאת. אשמיע לך את הספקות2 שגרמו להם לאותה העזת-פנים. גם אשמיע לך את דעת תורתנו בשאלה זאת והתנגדותנו להם באשר לדעותיהם הרעות והמגונות. עיקר מה שגרם להם ודחף אותם לזאת בראשונה הוא מה שנראה במבט ראשון שאין סדר במצביהם של פרטי מין האדם, שיש בני-אדם מעולים שחייהם גרועים ומכאיבים ויש בני-אדם רעים שחייהם טובים ומהנים3. דבר זה הביא אותם לחלק את ה"חלוקה"4 שאותה תשמע כעת ולומר: "יש רק שתי אפשרויות5: או שאין האל יודע דבר על המצבים הפרטיים האלה ואינו משׂיג אותם או שהוא משׂיג ויודע אותם. זאת היא 'חלוקה' הכרחית".
אחרי-כן אמרו: "אם הוא יודע ומשׂיג אותם, יש רק שלוש אפשרויות5: או שהוא מסדר אותם6 ומנהל אותם בסדר הטוב ביותר, השלם ביותר והמושלם ביותר, או שמונעים אותו מלסדר אותם ואין לו יכולת לזה, או שהוא יודע ויכול לסדר ולהנהיג הנהגה טובה אלא שהזניח זאת, אם מתוך זלזול ובוז, אם מתוך קנאה, כמו שאנו מוצאים בקרב בני-אדם איש היכול להביא טוב לאדם אחר והיודע שאותו אחר זקוק לטוב שיביא לו, אבל בשל טבעו המושחת, רועו וקנאתו, הוא מקנא בו על הדבר הזה ואינו מביאו לו".
ה"חלוקה"4 הזאת אף היא הכרחית ונכונה, כלומר, שכּל היודע דבר-מה, ישגיח להנהיג את מה שהוא יודע, או יזניח זאת, כמו שלמשל אדם מזניח בביתו את הנהגת החתולים7 או את מה שבזוי יותר מהם. ומי שיש לו השגחה על דבר-מה יש שמונעים אותו מלהנהיג את הדבר, אף-על-פי שהוא רוצה לעשׂות זאת. כאשר ערכו את ה"חלוקה" הזאת, פסקו ואמרו: "שתי חלופות5 מתוך שלוש החלופות המתחייבות לגבי כל מי שיודע, נמנעות לגבי האל יתעלה, והן שאינו יכול, או שהוא יכול ואינו משגיח. כי אלה מידה רעה או אין-אונים. הוא נעלה על שני אלה! לא נשארת אפוא מן ה"חלוקה" כולה אלא (החלופה) שהוא בכלל אינו יודע אף אחד מן המצבים האלה, או שהוא יודע אותם ומסדר אותם באופן הטוב ביותר. ואנו מוצאים שהם אינם מסודרים, לא מתחייבים מהיגיון ולא עקביים כראוי. זאת ראיה שאין הוא יודע אותם בשום פנים ואופן".
זה הדבר שגרם להם בראשונה להעז פנים בצורה חמורה כל-כך. אתה תמצא את כל ה"חלוקה" שלהם שסיכמתי לך, ומה שהסבתי לבך אליו שזה מקור הטעות שלהם, מובהר ומוסבר בספרו של אלכסנדר איש אפרודיסיאס8 על ההנהגה.
ראה והתפלא כיצד נפלו לתוך מה שרע יותר ממה שברחו מפניו; וכיצד נעלם מהם הדבר שהם תמיד הסבו את תשׂומת-לבנו אליו ותמיד הסבירו אותו לנו. נפילתם לתוך מה שרע יותר ממה שברחו ממנו היא שהם ברחו מלייחס לאל הזנחה, ופסקו שאין לו ידיעה ושכּל מה שבעולם הזה השפל9 נסתר מפניו והוא אינו משׂיגו10. מה שנעלם מהם הוא דבר שתמיד הסבו את תשׂומת-לבנו אליו, (דהיינו) שהם התבוננו במציאות מצד מצביהם של פרטים מקרב בני-האדם, שרעותיהם מהם (עצמם באו להם) או מחמת הכרח טבע החומר, כמו שהם11 תמיד אומרים ומבהירים. כבר הבהרנו מה שראוי (להבהיר) מזאת12. לאחר שקבעו את היסוד הזה, ההורס כל יסוד טוב והמכער את יופיה של כל דעה נכונה, החלו מסירים את הגנות13 שבו וטוענים שמכמה בחינות נמנע שהאל יֵדַע דברים אלה. מהן שהפרטים מושׂגים רק בחושים ולא בשׂכל, והאל אינו משׂיג בחוש. ומהן שהפרטים אינסופיים, והידיעה היא הקפה14, ואי-אפשר להקיף בידיעה מה שאינסופי. ומהן שידיעת המחודשים15 - והם בלי ספק פרטיים - מחייבת שינוי כלשהו בו, כי היא התחדשות ידיעה אחר ידיעה. ועל טענתנו אנו, קהל בעלי התורה16, שהוא יודע את (הפרטים המתחדשים) לפני התהוותם, הם מגנים אותנו בשתי גנויות17: אחת שהידיעה חלה על הֶעְדֵּר מוחלט18. והשנייה שידיעת היות הדבר בכוח וידיעת היותו בפֹעַל הם דבר אחד.
סברותיהם סתרו זו את זו19. יש מהם שאמר שהוא יודע את המינים בלבד, לא את הפרטים20. ויש מהם שאמר שהוא כלל אינו יודע דבר מחוץ לעצמוּתו, כדי שלא יהיה ריבוי ידיעות, לטענתו. והיו בין הפילוסופים שהאמינו כאמונתנו שהוא יתעלה יודע כל דבר, ושום דבר אינו נסתר ממנו כלל. אלה היו אנשים גדולים שקדמו בזמן לאריסטו. גם אלכסנדר הזכיר אותם בספרו זה. אבל הוא דוחה את דעתם ואומר שהפרכתה הגדולה ביותר היא הרעות שאנו רואים בעינינו שפוגעות בטובים, והטובות הפוקדות את הרעים21.
בסיכום, התברר לך שלוּ כולם היו מוצאים את מצביהם של בני-האדם כפרטים מסודרים, בהתאם למה שנדמה להמון שהוא סדר, לא היו נופלים אף לתוך משהו מן העיון הזה כולו ולא היו מתפרצים. אלא הגורם לעיון הזה הוא ההתבוננות במצבי בני-האדם, טובים שבהם ורעים שבהם, ושֶאֵלֶה אינם מסודרים, לטענתם, כמו שאמרו הבורים שבינינו: לא יִתכן דרך ה' (יחזקאל ל"ג, 17)22.
לאחר שהבהרתי שהדיונים בידיעה ובהשגחה קשורים זה בזה, אתחיל להבהיר את דעותיהם של בעלי-העיון בדבר ההשגחה23. אחרי-כן אתחיל לפתור את הספקות שעוררו בדבר ידיעת האל את הפרטים24.


המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב