החלק השלישי
 
החלק השלישי - פרק י"ח
אחרי שהקדמתי שההשגחה מיוחדת למין האדם לבדו מכּל מיני בעלי-החיים, אומר אני שידוע שאין מין נמצא מחוץ לדעת1. אלא המין ושאר הכוללים2 הם עניינים שבדעת3, כפי שאתה יודע, וכל נמצא מחוץ לדעת הוא פרט או פרטים דווקא4. כאשר יודעים זאת, יודעים שהשפע האלוהי הנמצא דָּבֵק במין האדם, כלומר, השׂכל האנושי, אינו אלא השׂכלים הפרטיים הנמצאים, והוא מה ששָפַע על ראובן ועל שמעון ועל לוי ועל יהודה. מכיוון שכּך, מתחייב, על-פי מה שציינתי בפרק הקודם, שכּל פרט מבני-האדם שבהתאם להכנת החומר שלו וללימודיו זכה לחלק גדול יותר מהשפע הזה, תהיה ההשגחה עליו בהכרח גדולה יותר, אם ההשגחה הולכת בעקבות השׂכל, כפי שציינתי. לכן אין ההשגחה האלוהית שווה על כל פרטי מין האדם. אלא השוני בדרגת ההשגחה עליהם הוא כשוני בדרגת שלמותם האנושית5.
לפי עיון זה מתחייב בהכרח שתהיה השגחתו יתעלה על הנביאים רבה מאוד ובהתאם לדרגותיהם בנבואה, ושתהיה השגחתו על המעולים ועל הצדיקים בהתאם למעלתם וצדקתם. כי אותו שיעור6 של שפע השׂכל האלוהי הוא אשר דובב את הנביאים7, והִנחה את מעשׂי הצדיקים בדרך הישר, והביא לידי שלמות את החוכמות שהמעולים ידעו8. ואילו הבורים הממרים9 - שפל עניינם בהתאם להֶעְדֵּר שפע זה מהם. הם משתלבים במערך שאר בעלי-החיים. נמשל כבהמות נִדמו (תהלים מ"ט, 13, 21)10. לכן קל להורגם. יתר על כן, נצטווינו לעשׂות זאת לשם התועלת11.
עניין זה הוא יסוד מיסודות התורה ועליו היא בנויה, כלומר, שההשגחה היא על כל פרט ופרט מבני-האדם בהתאם למה שהוא. התבונן כיצד כתוב במפורש על ההשגחה על פרטי מצבי האבות, פעילויותיהם וקניינם, וכיצד הובטח להם שההשגחה תלווה אותם. לאברהם נאמר: אנכי מגן לך (בראשית ט"ו, 1). ליצחק נאמר: ואהיה עִמך ואברכך (שם, כ"ו, 3). ליעקב נאמר: והנה אנֹכי עִמך ושמרתיך בכל אשר תלך (שם, כ"ח, 15). לאדון הנביאים12 נאמר: כי אהיה עִמך (שמות ג', 12). וליהושע נאמר: כאשר הייתי עִם משה אהיה עִמך (יהושע א', 5). כל זאת קביעה מפורשת שההשגחה עליהם בהתאם לשלמותם13. על ההשגחה על המעולים8 והזנחת הבורים נאמר: רגלי חסידַו ישמֹר ורשעים בחֹשך יִדָּמּו, כי לא בכֹח יגבר איש (שמואל א', ב', 9)14. הוא אומר שמה שחלק מבני-האדם שמורים מפני פגעים בעוד שבחלקם פגעים פוגעים - אין זה בהתאם לכוחותיהם הגופניים והכנותיהם הטבעיות, כפי שנאמר: כי לא בכֹח יגבר איש, אלא זאת בהתאם לשלמות ולחיסרון, כלומר, קרבתם אל האל או ריחוקם ממנו. לכן הקרובים אליו מוּגנים ביותר: רגלי חסידַו ישמֹר, והרחוקים ממנו חשׂופים למה שפוגע בהם במקרה, ואין מה שיגן עליהם מפני מה שיארע לפתע, כמי שהולך בחושך אשר מובטח שתארע לו חבלה15.
עוד נאמר באשר להשגחה על המעולים: שֹמר כל עצמֹתיו [אחת מהֵנּה לא נשברה] (תהלים ל"ד, 21); עיני ה' אל צדיקים [ואָזניו אל שַוְעתם] (שם, שם, 16); יקראני ואענהו [עִמו אנכי בצרה, אחלצהו ואכבדהו. אֹרך ימים אשֹביעהו ואראהו בישועתי] (שם, צ"א, 15-16). הכתובים המביעים עניין זה, כלומר, ההשגחה על אנשים כפרטים לפי מידת שלמותם ומעלתם, מרובים מִסְפוֹר. גם הפילוסופים ציינו עניין זה. אבו נצר (אלפאראבי)16 אמר בפתיחת ביאורו לאתיקה הניקומאכית של אריסטו לאמור: "אלה שיש להם יכולת להעביר את עצמם ממידה למידה הם אלה אשר עליהם אמר אפלטון שהשגחת האל מרובה בהם יותר"17. התבונן אפוא כיצד הביאנו אופן זה של התבוננות לדעת את אמיתותו של מה שמסרו הנביאים כולם, עליהם השלום, בדבר ההשגחה הפרטית המיוחדת לכל איש ואיש לפי מידת שלמותו, וכיצד זה מתחייב מצד העיון, כאשר ההשגחה הולכת בעקבות השׂכל, כפי שציינו. ולא יהיה נכון לומר שההשגחה היא במינים ולא בפרטים, כפי שנפוץ בשם כמה משיטות הפילוסופים; שהרי אין נמצא מחוץ לדעת18 זולת הפרטים. ובפרטים אלה דבק השׂכל האלוהי. ההשגחה היא אפוא רק בפרטים אלה. התבונן אפוא בפרק זה כפי שראוי להתבונן בו. אזי יִשְלְמוּ לך באמצעותו יסודות התורה כולם ויתאימו לך אל דעות עיוניות פילוסופיות, ויתבטלו האבסורדים19, ויתחוור לך כיצד היא צורת ההשגחה.
אחרי שציינו את דעותיהם של בעלי-העיון כיצד הן ההשגחה והנהגת האל את העולם, אסכם לך גם את דעותיהם של בני אומתנו על הידיעה ודיון שלי בזאת.

המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב