החלק השלישי
 
החלק השלישי - פרק כ"ז
כוונת כל התורה שני דברים, והם תקינות הנפש ותקינות הגוף1. תקינות הנפש תהיה בכך שתושׂגנה להמון דעות נכונות כפי יכולתם. לכן יהיה חלקן במפורש וחלקן במשל, כי אין בטבעם של המון עמי הארץ שתהיה להם יכולת מספקת להשׂיג דבר זה כפי שהוא2. תקינות הגוף תהיה בתקינות מצבי חייהם אלה עם אלה3. עניין זה ישלם בשני דברים: אחד מהם, שיבוטל העֹשֶק שהם עושקים זה את זה, והוא שלא יוּתַר לכל איש מן האנשים לעשׂות מה שהוא רוצה ומה שיש לאל ידו לעשׂות, אלא יכפוהו לעשׂות מה שמועיל לכול; והשני, שיַקנו לכל איש מידות המועילות בחיי היחד, כדי שהמדינה תהיה הרמונית4.
דע שמשתי המטרות האלה אחת נכבדה יותר, בלי ספק, והיא תקינות הנפש, כלומר, מתן הדעות הנכונות. המטרה השנייה, תקינות הגוף, קודמת בטבע ובזמן, והיא הנהגת המדינה ותקינות מצבי כל תושביה במידת היכולת5. מטרה שנייה זאת היא המודגשת יותר, והיא אשר הפליגו לפרטה ולפרט את כל פרטיה, כי הכוונה הראשונה אינה מושׂגת אלא לאחר שמושׂגת זאת השנייה6. זאת מפני שהוכח בהוכחה מופתית שלאדם שתי שלמויות7: שלמות ראשונה והיא שלמות הגוף, ושלמות אחרונה והיא שלמות הנפש8. שלמותו הראשונה היא שיהיה בריא, בטוב שבמצביו הגופניים. דבר זה אינו אפשרי אלא אם כן הוא מוצא את כל מה שהכרחי לו כל-אימת שהוא מבקשו, כלומר, מזונותיו ויתר הנהגת גופו, כגון דיור, רחצה וזולתם. אדם בודד אינו יכול להשׂיג זאת כלל. אין כל פרט יכול להשׂיג זאת אלא בהתאגדות9 המדינית, כמו שידוע שהאדם מדיני בטבעו10.
ושלמותו האחרונה היא שייעשׂה "מְדַבֵּר"11 בפֹעַל, כלומר, שיהיה לו שׂכל בפֹעַל בכך שיֵדע את כל מה שביכולת האדם לדעת על כל הנמצאים כולם בהתאם לשלמותו האחרונה12. ברור שבשלמות אחרונה זאת אין מעשׂים ולא מידות, אלא היא דעות בלבד13, שהעיון הביא אליהן והחקירה חייבה אותן. ברור גם כן שלא ניתן להשׂיג את השלמות האחרונה הנעלה הזאת אלא לאחר השׂגת השלמות הראשונה, כי האדם אינו יכול לתפושׂ14 מושׂכל אפילו אם הוסבר לו, כל שכן שיתעורר לזאת מעצמו, בשעה שיש לו כאב או רעב חזק או צמא או חוֹם או קור חזק15. אלא רק לאחר השׂגת השלמות הראשונה אפשר להשׂיג את השלמות האחרונה, שהיא נכבדה יותר בלי ספק, והיא - ולא משהו אחר - הסיבה לקיום הנצחי16.
לכן התורה האמיתית, אשר ביארנו שהיא אחת ואין בלתה, והיא תורת משה רבנו17, באה רק ללמד אותנו את שתי השלמויות גם יחד, כלומר, תקינות מצבי בני-אדם אלה עם אלה על-ידי ביטול העֹשֶק (שבני-אדם עושקים) זה את זה, ועל-ידי סיגול מידות טובות ומעולות, כדי שאפשר יהיה לאנשי הארץ להתקיים ולהתמיד בסדר אחד, כדי שכּל אחד מהם יגיע לשלמותו הראשונה, ותקינות האמונות ומתן דעות נכונות שבהן תושׂג השלמות האחרונה18.
התורה מדברת מפורשות על שתי השלמויות האלה ומודיעה לנו שתכלית התורה כולה היא השׂגת שתי השלמויות האלה19. הוא יתעלה אמר: וַיְצַוֵּנוּ ה' אלהינו לעשֹות את כל החֻקִּים האלה ליראה את ה' אלהינו לטוב לנו כל הימים לְחַיֹּתֵנוּ כהיום הזה (דברים ו', 24)20. הוא הקדים כאן את השלמות האחרונה בהתאם לכבודה, כמו שהבהרנו שהיא התכלית האחרונה. זהו שאמר: לטוב לנו כל הימים. יודע אתה את דבריהם (של החכמים) ז"ל כפירוש לדברו יתעלה למען ייטב לך והארכת ימים (שם, כ"ב, 7). הם אמרו: למען ייטב לך - לעולם שֶכֻּלּוֹ טוב; והארכת ימים - לעולם שֶכֻּלּוֹ ארוך21. כן גם כאן דבריו לטוב לנו כל הימים כוונתם לאותו עניין עצמו, כלומר, השׂגת עולם שֶכֻּלּוֹ טוב וארוך, והוא הקיום הנצחי22. ודברו לְחַיּוֹתֵנוּ כהיום הזה הוא הקיום הגופני הראשון הזה הנמשך תקופה כלשהי ואשר לא יהיה מסודר אלא בהתאגדות מדינית, כמו שהבהרנו.

המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב