החלק השלישי
 
החלק השלישי - פרק ל'
כאשר תתבונן בדעות עתיקות פסולות אלה1 יתברר לך שהדבר המפורסם2 אצל האנשים כולם היה שעל-ידי עבודת הכוכבים תיושב ותיבנה הארץ ותפרינה הארצות. חכמיהם, סגפניהם ובעלי הוראה שביניהם היו מטיפים לאנשים ומלמדים אותם שהחקלאות, שעליה קיימת מציאותו של האדם, תשלם ותצליח בהתאם למבוקש רק בכך שתעבדו את השמש והכוכבים; ואם תעוררו את חמתם בעבירותיכם, תהיינה הארצות שוממות וחרבות. באותם ספרים שלהם אמרו שהכוכב צֶדֶק חרה אפו על המדבריות והשממות3. לכן הפכו מחוסרות מים ומחוסרות עצים, ו"גוּלים"4 שוכנים בהן. הם היו מכבדים את החקלאים ואת האיכרים מאוד, מפני שהם עוסקים בהפרחת האדמה כרצון הכוכבים ולשׂביעות רצונם. הטעם שעובדי עבודה זרה מכבדים את הבקר הוא רק התועלת שלהם בחקלאות. לכן אמרו שאסור לשחוט אותם כי הם גם חזקים וגם נוחים לאדם בעבודת האדמה. הבקר עושׂים זאת ונכנעים לאדם בעבודת האדמה, למרות כוחם, רק כדי להשׂביע את רצון האלים בעבודתם אותם על-ידי עבודת האדמה. ומכיוון שהדעות האלה היו מפורסמות2 מאוד, קשרו את פולחן עבודה זרה עם החקלאות כי החקלאות היא דבר הכרחי לקיום האדם ורוב בעלי-החיים. כומרי עבודה זרה הללו היו נואמים בפני האנשים שעה שהיו מתכנסים במקדשים, ומדגישים באוזניהם שעל-ידי הפולחנים האלה יֵרדו גשמים, העצים יתנו פרי והארצות תהיינה פוריות ומיושבות5.
התבונן במה שאמרו ב"חקלאות הנבטית" בדברם על הכרם. תמצא (שם) לשון זאת מדברי הצאביה: "אמרו החכמים הקדומים כולם והנביאים ציווּ והטילו שינגנו בכלים אלה בחגים ולפני הפסילים ואמרו - והם דוברי אמת - שזה ימצא חן בעיני האלים, והם יגמלו לעושׂים זאת בגמול טוב ביותר. הם הרבו בהבטחות על מעשׂה זה. בין ההבטחות תמורת זה אריכות ימים, הרחקת הפגעים, הסרת המחלות, פוריות שׂדות המזרע ושפיעת הפירות". עד כאן לשון דברי הצאביה.
כאשר התפרסמו דברים אלה עד שנחשבו לוודאיים, ורצה האל יתעלה, מתוך רחמים עלינו, למחוק טעות זאת מדעתנו6, ולסלק את היגיעה מגופינו על-ידי ביטול אותם מעשׂים קשים וחסרי-תועלת, ונתן לנו תורה על-ידי משה רבנו, הודיענו (משה) בשמו יתעלה, שאם יעבדו לכוכבים ולפסילים אלה, תהיה זאת סיבה שייעצרו הגשמים ותחרב הארץ ולא תצמיח דבר, ופירות העצים יפלו, ויבואו פגעים במצבים7, ומחלות לגופים, וחיי אדם יהיו קצרים. אלה הנושׂאים של דברי הברית אשר כרת ה' וגו'8. אתה תמצא שנושׂא זה חוזר בכל התורה, כלומר, שמפולחן הכוכבים מתחייבים עצירת הגשמים, חורבן הארץ, קלקול המצבים6, מחלות הגוף וְקֹצֶר חיי אדם. מכך שלא יעבדו אותם ויפנו לעבוד את האל מתחייבים ירידת הגשמים, פוריות האדמה, תקינות המצבים7, בריאות הגוף ואריכות ימים, היפך מה שעובדי עבודה זרה היו נואמים לאנשים כדי שיעבדו אותה. כי שורש התורה הסרת אותה דעה ומחיית עקבותיה9, כמו שהבהרנו.

המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב