החלק השלישי
 
החלק השלישי - פרק ל"ה
חילקתי את המצוות למטרה זאת לארבע-עשׂרה קבוצות.
הקבוצה הראשונה
כוללת את המצוות שהן דעות עיקריות1. והן שמנינו אותן בהלכות יסודי התורה2. בקבוצה זאת גם התשובה והתעניות, כמו שאבהיר3. ואין לומר על מתן דעות נכונות ומועילות לאמונה בתורה "מה תועלתן?", כמו שהבהרנו4.
הקבוצה השנייה
כוללת את המצוות הקשורות באיסור עבודה זרה. הן שמנינו אותן בהלכות עבודה זרה5. ודע שכלאי בגדים6 ועורלה7 וכלאי הכרם8 אף הם מקבוצה זאת, כמו שיובהר9. גם טעמה של קבוצה זאת ידוע, מפני שכולה לאימות דעות אמיתיות והנצחתן בקרב ההמון בחלוֹף השנים.
הקבוצה השלישית
כוללת את המצוות הקשורות בתיקון המידות, והן שמנינו אותן בהלכות דעות10. ידוע שבמידות טובות תִשְלַמְנָה הרֵעוּת בין האנשים והתאגדותם כחברה, דבר שהוא הכרחי כדי שמצבי האנשים יהיו מסודרים11.
הקבוצה הרביעית12
כוללת את המצוות הקשורות בצְדָקוֹת, בהלוואות, במענק ומה שמתלווה לכך, כגון הערכים13 והחרמים14, דיני המַלוה15 והעבדים16, וכל המצוות שמנינו בספר זרעים17, למעט כלאיים8 ועורלה7. הטעם לכל אלה ברור, שהן מועילות לכול בצורה שווה, כי העשיר היום הוא או צאצאיו יהיו עניים מחר, והעני היום הוא או בניו יהיו עשירים מחר18.
הקבוצה החמישית
כוללת את המצוות הקשורות במניעת עֹשֶק ואיבה, והן הכלולות בספר נזיקין19 מחיבורנו. תועלתה של קבוצה זאת ברורה.
הקבוצה השישית
כוללת את המצוות הקשורות בעונשים, כגון דין גנב20 וגזלן21 ודין עדים זוממין22 ורוב מה שמנינו בספר שופטים23. התועלת של זה ברורה וּמְחֻוֶּרֶת כי אם לא ייענש העבריין, לא יסולק שום נזק כלל ולא יירתע מי שמתכוון לעבור עבירה. אין הדבר כאיוולתו של מי שטוען שהימנעות מעונשים מהווה חמלה כלפי הבריות, אדרבה, זאת היא עצם האכזריות כלפיהם ושיבוש סדרי המדינה. אלא החמלה היא מה שהוא יתעלה ציווה: שֹפטים ושֹטרים תתן לך בכל שעריך (דברים ט"ז, 18)24.
הקבוצה השביעית
כוללת את הדינים הממוניים הקשורים במשֹׂא ומתן של הבריות אלה עם אלה, כגון הלוואות15, שׂכירות25, פקדונות26, מכירות וקניות27 וכיוצא בזה. הירושות28 הן בגדר זה. אלה הן המצוות שמנינו בספר קניין29 ומשפטים30. התועלת של קבוצה זאת ברורה וּמְחֻוֶּרֶת, מפני ששותפויות ממוניות אלה הכרחיות לאנשים בכל מדינה, לכן אין מנוס מלתת חוקי צדק בכל העסקות האלה, ושהן תוסדרנה בצורה מועילה31.
הקבוצה השמינית
כוללת את מצוות הימים האסורים (במלאכה), כלומר, שבתות32 וימים טובים33. הכתוב הבהיר את טעמו של כל יום מהם וציין את סיבתו ושהוא להשׂגת דעה או למנוחת הגוף או לשני הדברים גם יחד, כמו שאנו עתידים להבהיר להלן34.
הקבוצה התשיעית
כוללת את יתר העבודות המעשׂיות הכלליות, כגון התפילה35 וקריאת שמע36 ושאר מה שמנינו בספר אהבה37, למעט המילה38. תועלתה של קבוצה זאת ברורה, מפני שכולם מעשׂים המייצבים דעות באשר לאהבת האלוה ובאשר למה שחייבים להאמין על אודותיו ולייחס לו39.
הקבוצה העשׂירית
כוללת את המצוות הקשורות במקדש, כליו ומשרתיו40, והן המצוות שמנינו בחלק מספר עבודה41. כבר ציינו את התועלת שבקבוצה זאת42.
הקבוצה האחת-עשׂרה
כוללת את המצוות הקשורות בקורבנות43, והן רוב המצוות שמנינו בספר עבודה44 וספר קורבנות45. כבר הקדמנו וציינו את התועלת שבציווי על קורבנות באופן כללי ואת ההכרח בכך באותו זמן46.
הקבוצה השתים-עשׂרה
כוללת את המצוות הקשורות בטומאות ובטהרות47. כוונת כולן באופן כללי הימנעות מלהיכנס למקדש, כדי שתהיה לו רוממות בנפשות ושייראו ויחרדו ממנו, כמו שאני עתיד להבהיר48.
הקבוצה השלוש-עשׂרה
כוללת את המצוות הקשורות באיסור מאכלות49 ומה שקשור בהם, והן המצוות שמנינו בהלכות מאכלות אסורות50. נדרים51 ונזירות52 כלולים בקבוצה זאת. הכוונה בכל זה לקטוע את התאווה ואת ההפקרות שבבקשת מה שמענג ביותר ובעשׂיית תאוות האכילה והשתייה לתכלית, כמו שהבהרנו בהקדמה לאבות בפירוש המשנה53.
הקבוצה הארבע-עשׂרה
כוללת את המצוות הקשורות באיסור חלק מן הביאות54, והן שמנינו בספר נשים55 והלכות איסורי ביאה56. כלאי בהמה57 כלולות בקבוצה זאת. גם באלה הכוונה למעט את המשגל ולקצץ את אורך זנב תאוות הביאה ככל האפשר58, ולא להציב אותה כתכלית כמעשׂה הבורים, כפי שהבהרנו בפירוש מסכת אבות53. גם המילה59 בקבוצה זאת.
ידוע שהמצוות כולן מתחלקות לשני חלקים: עבירות שבין אדם לחברו ועבירות שבין אדם למקום60. אלה שהן שבין אדם לחברו מן הקבוצות שחילקנו ומנינו הן הקבוצה החמישית, השישית, השביעית וחלק מן הקבוצה השלישית. יתר הקבוצות הן בין אדם למקום. כי כוונת כל מצוָה, בין אם היא ציווי או איסור, היא להקנות מידה כלשהי או דעה או תקינות מעשים הנוגעים לאדם עצמו ומביאים אותו לידי שלמות61. לכן (חז"ל) קוראים להם בין אדם למקום, אם כי לאמיתו של דבר הם מביאים לדברים שבין אדם לחברו, אבל באמצעות דברים רבים ונקודות ראות כלליות ואינם מגיעים מלכתחילה להזיק לזולת. דע זאת אפוא62.
לאחר שהודעתי את טעמיהן של קבוצות אלה, אחזור לעקוב אחר המצוות שבכל קבוצה מהן שדימו שאין בהן תועלת, או שהן גזירה63 שאין בכלל להשׂיגה בשׂכל, ואסביר את טעמיהן ואת בחינת התועלת שבהן, למעט אותן בודדות שעד הזמן הזה לא השׂגתי את כוונתן.

המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב