החלק השלישי
 
החלק השלישי - פרק ל"ו
ברורים טעמיהן של כל המצוות שמכילה הקבוצה הראשונה, והן הדעות שמנינו בהלכות יסודי התורה1. כאשר תתבונן בהן אחת אחת, תמצא שדעה זאת נכונה ושהיא דבר מוכח בהוכחה מופתית. כן ברורה התועלת של כל הזירוז וההדגשה ללמוד וללמד על כך המופיעים (בתורה, בתלמוד ובמדרשים), מפני שבאין ידיעה אין מעשׂה טוב ולא דעה נכונה. ברורה גם התועלת של כיבוד חכמי התורה, כי אם אין משתרשת בנפשות הערצה כלפיהם, לא יישמע קולם באשר לדעות ולמעשׂים שאליהם הם מדריכים.
בין אלה כלולה גם המצוָה לסגל את מידת הענווה, כלומר דברו מפני שֹיבה תקום (ויקרא י"ט, 32)2. בקבוצה הזאת כלול גם הציווי שנצטווינו להישבע בשמו3 ונאסר עלינו להפר שבועה ולהישבע שבועות שווא4. כל אלה טעמם ברור, לרומם אותו יתעלה. מכאן שאלה מעשׂים המחייבים את האמונה ברוממותו. וכן הציווי שנצטווינו לשווע אליו יתעלה בשעת כל מצוקה - כוונתי לדברו והרעֹתם בחצֹצרֹת (במדבר י', 9)5 - הוא מהקבוצה הזאת, כי הוא מעשׂה המשריש את הדעה הנכונה שהוא יתעלה משׂיג את מצבינו, ובידו לתקנם כאשר אנו מצייתים ולהשחיתם כאשר אנו ממרים6; לא שנאמין שזה מקרה ודבר מזדמן. זאת היא משמעות דברו ואם תלכו עמי קֶרִי (ויקרא כ"ו, 21)7, כלומר, פגעים אלה שהִנְחַתִּי עליכם בתור עונש לכם, אם תפרשו אותם כמקרה, אוסיף לכם מאותו "מקרה" - לטענתכם - את החזק ביותר והקשה ביותר. זה דברו והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי (שם, שם, 27-28), מפני שאמונתם שזה מקרה מחייבת שימשיכו להחזיק בדעותיהם הפסולות ומעשׂי העושק שלהם ולא ישובו מהם8, כמו שאמר הִכִּיתָה אֹתם ולא חלו (ירמיה ה', 3). לכן נצטווינו לקרוא אליו יתעלה ולחוש אליו ולזעוק לפניו בשעת כל אסון9.
ברור שגם התשובה10 בקבוצה זאת, כלומר, שהיא מן הדעות שבלעדי האמונה בהן לא תסתדר מציאותם של אנשים בני-תורה11, מפני שבהכרח אדם טועה ונכשל, או שמתוך בורותו הוא מעדיף דעה או מידה שבאמת אינם עדיפים, או שתאווה או כעס גוברים עליו. ואילו האמין האדם ששבר זה לא ניתן לאיחוי לעולם, היה מתמיד בתעייתו, ואולי היה מוסיף על מריו מכיוון שלא נותרה לו עצה. אבל עם האמונה בתשובה הוא ימצא את תיקונו ויחזור למצב טוב יותר ושלם יותר ממה שהיה בו לפני שעבר עבירה. לכן רבים המעשׂים המשרישים דעה זאת הנכונה והמועילה מאוד, כלומר הוידויין12 והקורבנות על השגגות וכן על זדון כמה חטאים, והתעניות13, והציווי הכללי לשוב מכל חטא ולסור ממנו. זאת אפוא תכליתה של דעה זאת. כל אלה תועלתן ברורה אפוא.

המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב